ÌÄ-20 ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÌßÄÒÀËÄÁÉ  ÃÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏ ÌÏÙÅÀßÄÍÉ


 

ÂÒÉÛÀÛÅÉËÉ ÉÏÓÄÁ ÂÒÉÂÏËÉÓ ÞÄ

ÃÀÃÉÀÍÉ ÛÀËÅÀ ÍÉÊÏËÏÆÉÓ ÞÄ

ËÄÏÍÉÞÄ ÂÉÏÒÂÉ ÍÉÊÏËÏÆÉÓ ÞÄ

ÔÀÁÉÞÄ ÂÀËÀÊÔÉÏÍ ÅÀÓÉËÉÓ ÞÄ

ØÉÀÜÄËÉ ËÄÏ ÌÉáÄÉËÉÓ ÞÄ

ÜÉØÏÅÀÍÉ ÓÉÌÏÍ ÉÅÀÍÄÓ ÞÄ


áÄËÏÅÍÄÁÉÓ ÌÏÙÅÀßÄÍÉ

ÀÁÀÛÉÞÄ ÅÀÓÏ ÀËÄØÓÉÓ ÞÄ

ÀÍãÀ×ÀÒÉÞÄ ÅÄÒÉÊÏ (ÅÄÒÀ) ÉÅËÉÀÍÄÓ ÀÓÖËÉ

ÂÖÃÉÀÛÅÉËÉ ËÀÃÏ (ÅËÀÃÉÌÄÒ) ÃÀÅÉÈÉÓ ÞÄ

ÆÀØÀÒÉÀÞÄ ÓÄÒÂÏ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄÓ ÞÄ

ÌÀÒãÀÍÉÛÅÉËÉ ÊÏÔÄ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄÓ ÞÄ

ÍÉÊÏËÀÞÄ ÉÀÊÏÁ ÉÅÀÍÄÓ ÞÄ

×ÀËÉÀÛÅÉËÉ ÉÅÀÍÄ ÐÄÔÒÄÓ ÞÄ

áÏÒÀÅÀ ÀÊÀÊÉ ÀËÄØÓÉÓ ÞÄ

 ÌÄÝÍÉÄÒÄÁÉ


ÁÄÒÞÄÍÉÛÅÉËÉ ÍÉÊÏËÏÆ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄÓ ÞÄ

ÅÄÊÖÀ ÉËÉÀ ÍÄÓÔÏÒÉÓ ÞÄ

ÌÖÓáÄËÉÛÅÉËÉ ÍÉÊÏËÏÆ ÉÅÀÍÄÓ ÞÄ

ÝÀÂÀÒÄËÉ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ ÀÍÔÏÍÉÓ ÞÄ

ãÀÍÀÛÅÉËÉ ÌÏÓÄ ÂÉÏÒÂÉÓ ÞÄ

ãÀÍÀÛÉÀ ÓÉÌÏÍ ÍÉÊÏËÏÆÉÓ ÞÄ

ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓÈÅÉÓ ÈÀÅÃÀÃÄÁÖËÍÉ


ÌÄÒÀÁ ÊÏÓÔÀÅÀ

 

 

 

 

ÌÄ-19 ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÌßÄÒÀËÄÁÉ  ÃÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏ ÌÏÙÅÀßÄÍÉ


 

ÁÀÒÀÈÀÛÅÉËÉ ÍÉÊÏËÏÆ ÌÄËÉÔÏÍÉÓ ÞÄ       

ÁÀÒÍÏÅÉ ÅÀÓÉË ÆÀØÀÒÉÀÞÄ   

ÂÏÂÄÁÀÛÅÉËÉ ÉÀÊÏÁ ÓÉÌÏÍÉÓ ÞÄ   

ÂÒÉÁÏÄÃÏÅÉ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ ÓÄÒÂÄÉÓ ÞÄ 

ÄÒÉÓÈÀÅÉ ÃÀÅÉÈ ÂÉÏÒÂÉÓ ÞÄ

ÅÀÑÀ-×ÛÀÅÄËÀ

ÈÖÌÀÍÉÛÅÉËÉ-ßÄÒÄÈËÉÓÀ ÀÍÀÓÔÀÓÉÀ

ÊËÃÉÀÛÅÉËÉ ÃÀÅÉÈ ÓÀÌÓÏÍÉÓ ÞÄ

ÍÉÊÏËÀÞÄ ÍÉÊÏ ÉÀÊÏÁÉÓ ÞÄ 

ÚÉ×ÉÀÍÉ ÃÉÌÉÔÒÉ ÉÅÀÍÄÓ ÞÄ 

ßÄÒÄÈÄËÉ ÀÊÀÊÉ ÒÏÓÔÏÌÉÓ ÞÄ

  àÀÅàÀÅÀÞÄ ÉËÉÀ ÂÒÉÂÏËÉÓ ÞÄ 

àÉàÉÍÀÞÄ ÆÀØÀÒÉÀ ÄÂÍÀÔÄÓ ÞÄ

 

Hosted by uCoz