ÓÄÒÂÏ  zaqariaZe_sergo.jpg (89492 bytes)ÆÀØÀÒÉÀÞÄ  

                                                        1907-1971

  ÓÄÒÂÏ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄÓ ÞÄ  ÆÀØÀÒÉÀÞÄ ÃÀÉÁÀÃÀ 1907 ßËÉÓ 5 (18) ÉÅÍÉÓÓ Ø. ÁÀØÏÛÉ, ØÀÒÈÅÄËÉ ÒÊÉÍÉÂÆÄËÉÓ ÏãÀáÛÉ. ÌÀËÄ ÉÂÉ ÌÛÏÁËÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀà ÆÄÓÔÀ×ÏÍÛÉ ÂÀÃÀÃÉÓ ÓÀÝáÏÅÒÄÁËÀÃ, 1922 ßÄËÓ ÈÁÉËÉÓÛÉÀ, ÀÊÀÊÉ ×ÀÙÀÅÀÓ ÈÄÀÔÒÀËÖÒ ÓÔÖÃÉÀÛÉ ÀÁÀÒÄÁÓ ÂÀÌÏÝÃÀÓ, ÌÀÂÒÀÌ ÌÝÉÒÄ ÀÓÀÊÌÀ áÄËÉ ÛÄÖÛÀËÀ ÜÀÍÀ×ÉØÒÉ ÂÀÍÄáÏÒÝÉÄËÄÁÉÍÀ. ÏÒÉ ßËÉÓ ÛÄÌÃÄ ÉÂÉ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ×ÉËÏËÏÂÉÉÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÉÓ ÓÔÖÃÄÍÔÉÀ, ÐÀÒÀËÄËÖÒÀà ÌÖÛÀÏÁÓ ÒÖÓÈÀÅÄËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÄÀÔÒÛÉ. ÓÄÒÂÏ ÆÀØÀÒÉÀÞÄ ÄÒÈÍÀÉÒÉ ÓÉÞËÉÄÒÉÈ ÞÄÒßÀÅÃÀ ÊÏÌÄÃÉÖÒ ÃÀ ÔÒÀÂÄÃÉÖË ÒÏËÄÁÓ.

ÃÉÃÉ áÄËÏÅÀÍÉ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ 1971 ßËÉÓ 13 ÀÐÒÉËÓ. 17 ÀÐÒÉËÓ ÌÓÀáÉÏÁÉÓ ÝáÄÃÀÒÉ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÌÉßÀÌ ÌÉÉÁÀÒÀ.

Hosted by uCoz