ÃÉÌÉÔÒÉ   yifiani.jpg (187217 bytes) ÚÉ×ÉÀÍÉ 

                                                             1814 1887

ÂÀÌÏÜÄÍÉËÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏ ÌÏÙÅÀßÄ, ÐÖÁËÉÝÉÓÔÉ, ËÉÔÄÒÀÔÏÒÉ ÃÀ  ÌÈÀÒÂÌÍÄËÉ ÃÉÌÉÔÒÉ ÉÅÀÍÄÓ ÞÄ  ÚÉ×ÉÀÍÉ ÃÀÉÁÀÃÀ 1814 ßËÉÓ 14 (27) ÀÐÒÉËÓ ÂÏÒÉÓ ÌÀáËÏÁËÀÃ, ÓÏ×ÄË ÌÄÒÄÛÉ. ÛÅÉÃÉ ßËÉÓ ÏÁËÉÓ ÂÀÆÒÃÀ ÞÌÀÌ   ÉÊÉÓÒÀ.

    ÓßÀÅËÉÓ ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÉÓÈÀÍÀÅÄ  ÃÀÉÍÉÛÍÀ ÈÀÒãÉÌÍÀà ÈÀÅÀÃÀÆÍÀÖÒÈÀ ÓÀÊÒÄÁÖËÏÛÉ. ÉÂÉ ÀÃÒÄÅÄ ÂÀÌÏÉÒÜÄÏÃÀ ÌÒÀÅÀËÌáÒÉÅÉ ÝÏÃÍÉÈÀ ÃÀ ÍÉàÉÄÒÄÁÉÈ. 16 ßËÉÓ àÀÁÖÊÉ ØÀÒÈÖËÓÀ ÃÀ ÒÖÓÖË ÄÍÄÁÓ, ÀÒÉÈÌÄÔÉÊÀÓÀ ÃÀ ÂÄÏÂÒÀ×ÉÀÓ ÀÓßÀÅËÉÃÀ ÂÉÌÍÀÆÉÀÛÉ. Ã. ÚÉ×ÉÀÍÉ ×ËÏÁÃÀ ÒÀÌÃÄÍÉÌÄ ÖÝáÏ ÄÍÀÓ ÃÀ ÊÀÒÂÀà ÉÝÍÏÁÃÀ ÃÀÓÀÅËÄÈ ÄÅÒÏÐÉÓ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀÓ. ÌÀÍ ÛÄÀÃÂÉÍÀ ØÀÒÈÖËÉ ÂÒÀÌÀÔÉÊÉÓ ÓÀáÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏ. ÌÉÓÉ ÐÉÒÅÄËÉ ÈÀÒÂÌÀÍÉ ÉÚÏ ÛÄØÓÐÉÒÉÓ "ÒÏÌÄÏ ÃÀ ãÖËÉÄÔÀ". Ã. ÚÉ×ÉÀÍÉ ÝÍÏÁÉËÉÀ, ÒÏÂÏÒÝ ÉÓÔÏÒÉÖËÉ ÍÀÒÊÅÄÅÄÁÉÓ ÀÅÔÏÒÉÝ. ÌÉÓÉ ÉÍÉÝÉÀÔÉÅÉÈ ÈÁÉËÉÓÛÉ ÃÀÀÒÓÃÀ ÐÉÒÅÄËÉ ÓÀãÀÒÏ ÁÉÁËÉÏÈÄÊÀ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÈÀÅÀà áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÃÀ. ÉÂÉ ØÀÒÈÅÄËÈÀ ÛÏÒÉÓ  ßÄÒÀ ÊÉÈáÅÉÓ ÂÀÌÀÅÒÝÄËÄÁÄËÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ÄÒÈ-ÄÒÈÉ ÃÀ ÐÉÒÅÄËÉ ÈÀÅãÃÏÌÀÒÄ ÉÚÏ.

    1887 ßËÉÓ 8 (21) ÍÏÄÌÁÄÒÓ ÃÉÌÉÔÒÉ ÚÉ×ÉÀÍÉÓ ÍÄÛÔÉ  ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÌÉßÀÓ ÌÉÀÁÀÒÄÓ. ÂÅÄÒÃÉÈ ÃÀÊÒÞÀËÖËÉÀ ÌÉÓÉ ÌÄÖÙËÄ ÍÉÍÏ àÉËÀÛÅÉËÉ (1827-1901).     

Hosted by uCoz