ÉËÉÀ  ilia.jpg (224599 bytes) àÀÅàÀÅÀÞÄ 

                                                     1837 1907

                                      ÂÖÒÀÌÉÛÅÉËÉ ÏËÙÀ ÈÀÃÄÏÆÉÓ ÀÓÖËÉ olRa_guramiSvili.jpg (140476 bytes)

          1842 1927

     ÉËÉÀ ÂÒÉÂÏËÉÓ ÞÄ àÀÅàÀÅÀÞÄ ÌßÄÒÀËÉ, ÐÖÁËÉÝÉÓÔÉ, ÉÓÔÏÒÉÊÏÓÉ, ÄÊÏÍÏÌÉÓÔÉ, ÓÏÝÉÏËÏÂÉ, ÌÈÀÒÂÌÍÄËÉ ÌÄ-19 ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÌÄÏÒÄ ÀÍáÄÅÒÉÓ ÄÒÏÅÍÖË-ÂÀÍÌÀÈÀÅÉÓÖ×ËÄÁÄËÉ ÌÏÞÒÀÏÁÉÓ ÉÃÄÏËÏÂÉ ÃÀ ÁÄËÀÃÉ, ÃÉÃÉ ÃÉÀÐÀÆÏÍÉÓ ÓÀÆÏÂÀÃÏ ÌÏÙÅÀßÄ, ÀáÀËÉ ØÀÒÈÖËÉ ÌßÄÒËÏÁÉÓ ×ÖÞÄÌÃÄÁÄËÉÀ. ÌÀÍ ÂÀÀÌÃÉÃÒÀ ØÀÒÈÖËÉ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÀ ÉÓÄÈÉ ÛÄÃÄÅÒÄÁÉÈ, ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ: "ÀÜÒÃÉËÉ", "ÂÀÍÃÄÂÉËÉ",  " ÊÀÊÏ ÚÀÜÀÙÉ", "ÊÀÝÉÀ-ÀÃÀÌÉÀÍÉ?!",  "ÂËÀáÉÓ ÍÀÀÌÁÏÁÉ",  "ÏÈÀÒÀÀÍÈ ØÅÒÉÅÉ",   "ÌÂÆÀÅÒÉÓ ßÄÒÉËÄÁÉ", "ÁÀÆÀËÄÈÉÓ ÔÁÀ",    "ÂÖÈÍÉÓ ÃÄÃÀ",  "ÂÀÆÀ×áÖËÉ",   "ÐÏÄÔÉ"... ÌÉÓÌÀ ÛÄÌÏØÌÄÃÄÁÀÌ ×ÀØÔÉÖÒÀà ÓÀ×ÖÞÅÄËÉ  ÃÀÖÃÅÀ ÀÍÔÉÁÀÔÏÍÚÌÖÒ ÒÄÅÏËÖÝÉÖÒ-ÃÄÌÏÊÒÀÔÉÖË ÉÃÄÏËÏÂÉÀÓ.

    ÉÂÉ ÃÀÉÁÀÃÀ   1837 ßËÉÓ 27 ÏØÔÏÌÁÄÒÓ (9 ÍÏÄÌÁÄÒÓ)  ÓÏ×ÄË ÚÅÀÒÄËÛÉ, ÙÀÒÉÁÉ ÈÀÅÀÃÉÓ ÏãÀáÛÉ. 1857 ßÄËÓ ÉÂÉ ÐÄÔÄÒÁÖÒÂÛÉ ÂÀÄÌÂÆÀÅÒÀ ÓßÀÅËÉÓ ÂÀÓÀÂÒÞÄËÄÁËÀÃ. 1863 ßÄËÓ ÌÀÍ ãÅÀÒÉ ÃÀÉßÄÒÀ ÏËÙÀ ÂÖÒÀÌÉÛÅÉËÆÄ.

    1907 ßËÉÓ 30 ÀÂÅÉÓÔÏÓ (12 ÓÄØÔÄÌÁÄÒÓ)  ßÉßÀÌÖÒÉÓ ÂÆÀÆÄ ÂÀÅÀÒÃÀ ÈÏ×É, ÒÏÌÄËÌÀÝ ÓÉÝÏÝáËÄ ÌÏÖÓßÒÀ×À ØÀÒÈÅÄËÉ ÄÒÉÓ ÓÀÓÉØÀÃÖËÏ ÛÅÉËÓ - ÉËÉÀ àÀÅàÀÅÀÞÄÓ. 9 (22) ÓÄØÔÄÌÁÄÒÓ ÓÉÏÍÉÓ ÔÀÞÒÉÃÀÍ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓÀÊÄÍ ÃÀÉÞÒÀ ÓÀÌÂËÏÅÉÀÒÏ ÐÒÏÝÄÓÉÀ. ÌÉÓ ÓÀ×ËÀÅÆÄ ÀÙÉÌÀÒÈÀ ÁÒÉÍãÀÏÓÀÂÀÍ ÜÀÌÏÓáÌÖËÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ØÀËÉÓ ×ÉÂÖÒÀ - ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÌÂËÏÅÉÀÒÄ ÃÄÃÀ. ÃÉÃÌÀ ÀÊÀÊÉÌ  ÞÄÂËÓ ÖßÏÃÀ "ÂÅÉÒÂÅÉÍÉ ÌßÖáÀÒÄÁÉÓÀ ÃÀ ÂÖËÃÀßÚÅÄÔÉÓÀ". ÉËÉÀÓ ÓÀ×ËÀÅÉÓ ÂÅÄÒÃÉÈ ÃÀÊÒÞÀËÖËÉÀ ÌÉÓÉ ÌÄÖÙËÉÓ ÍÄÛÔÉ.

   ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÄÊËÄÓÉÀÌ 1987 ßÄËÓ ÉËÉÀ àÀÅàÀÅÀÞÄ  ßÌÉÍÃÀÍÀà ÀÙÉÀÒÀ.        

 

Hosted by uCoz