ÓÉÌÏÍ  chiqovani-_simon.jpg (69433 bytes)ÜÉØÏÅÀÍÉ 

                                                          1902-1966

 ÂÀÌÏÜÄÍÉËÉ ÐÏÄÔÉ ÃÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏ ÌÏÙÅÀßÄ ÃÀÉÁÀÃÀ 1902 ßËÉÓ 27 ÃÄÊÄÌÁÄÒÓ (1903 ßËÉÓ 9 ÉÀÍÅÀÒÓ) ÀÁÀÛÉÓ ÒÀÉÏÍÉÓ ÓÏ×. ÍÀÄÓÀÊÏÅÏÛÏ. ÌÏÌÀÅÀËÉ ÐÏÄÔÉ ÀÃÒÄ ÃÀÏÁËÃÀ.

ÓÉÌÏÍ ÜÉØÏÅÀÍÉ ÉÅÀÍÄÓ ÞÄ ÃÀÞÀÁÖË ËÉÔÄÒÀÔÖÒÖË ÌÖÛÀÏÁÀÓ ÄßÄÏÃÀ ÌÀÛÉÍÀÝ ÊÉ, ÒÏÝÀ ÖÊÖÒÍÄÁÄËÉ ÓÄÍÉÈ ÃÀÀÅÀÃÄÁÖËÌÀ ÌáÄÃÅÄËÏÁÀ ÃÀÊÀÒÂÀ.

ÓÉÌÏÍ ÜÉØÏÅÀÍÉ 1966 ßËÉÓ 24 ÀÐÒÉËÓ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ. 28 ÀÐÒÉËÓ ÌÉÓÉ ÍÄÛÔÉ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÌÉßÀÓ ÌÉÀÁÀÒÄÓ.

Hosted by uCoz