ÉÅÀÍÄ  faliashvili_ivane.jpg (75812 bytes)×ÀËÉÀÛÅÉËÉ 

                                                        1868-1934

ÐÉÒÅÄËÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÃÉÒÉÑÏÒÉ ÉÅÀÍÄ (ÅÀÍÏ) ÐÄÔÒÄÓ ÞÄ ×ÀËÉÀÛÅÉËÉ ÃÀÉÁÀÃÀ 1868 ßËÉÓ 13 (26) ÏØÔÏÌÁÄÒÓ ØÖÈÀÉÓÛÉ. ÉÂÉ ØÀÒÈÖËÉ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÏÐÄÒÉÓ ×ÖÞÄÌÃÄÁËÉÓ, ÊÏÌÐÏÆÉÔÏÒ ÆÀØÀÒÉÀ ×ÀËÉÀÛÅÉËÉÓ Ö×ÒÏÓÉ ÞÌÀÀ. ÉÅÀÍÄ ×ÀËÉÀÛÅÉËÉ 1934 ßËÉÓ 7 ÌÀÒÔÓ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ, áÏËÏ 11 ÌÀÒÔÓ ÌÀÃËÉÄÒÌÀ ÄÒÌÀ ÌÉÓÉ ÝáÄÃÀÒÉ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÌÉßÀÓ ÌÉÀÁÀÒÀ.

Hosted by uCoz