ÓÉÌÏÍ janashia_simon.jpg (72953 bytes) ãÀÍÀÛÉÀ  

                                                            1900-1947

   ÀÊÀÃÄÌÉÊÏÓÉ ÓÉÌÏÍ ÍÉÊÏËÏÆÉÓ ÞÄ ãÀÍÀÛÉÀ ÃÀÉÁÀÃÀ 1900 ßËÉÓ 5 (18 ÍÏÄÌÁÄÒÓ), ÏÆÖÒÂÄÈÉÓ ÒÀÉÏÍÉÓ, ÓÏ×. ÌÀÊÅÀÍÄÈÛÉ.ÓÉÌÏÍ ãÀÍÀÛÉÀ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ 1947 ßËÉÓ 15 ÍÏÄÌÁÄÒÓ, 47 ßËÉÓ ÀÓÀÊÛÉ. ÃÀÊÒÞÀËÖËÉÀ ÌÈÀßÌÉÍÃÀÆÄ, ÍÉÊÏËÏÆ ÁÀÒÀÈÀÛÅÉËÉÓ ÓÀ×ËÀÅÉÓ ÌÀáËÏÁËÀÃ.

Hosted by uCoz