ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ  cagareli_aleqsandre.jpg (65471 bytes)ÝÀÂÀÒÄËÉ 

                                                        1884-1929

  ÐÉÒÅÄËÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÃÉØÔÏÒÉ ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÄÁÀÛÉ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ  ÀÍÔÏÍÉÓ ÞÄ ÝÀÂÀÒÄËÉ ÃÀÉÁÀÃÀ 1884 ßËÉÓ 27 ÍÏÄÌÁÄÒÓ (10 ÃÄÊÄÌÁÄÒÓ) ÓÏ×. ÊÀÓÐÛÉ, ÙÀÒÉÁÉ ÌÙÅÃËÉÓ ÏãÀáÛÉ. À. ÝÀÂÀÒÄËÉÓ ÓÀáÄËÉ, ÒÏÂÏÒÝ ÄÒÖÃÉÒÄÁÖËÉ ÄÍÀÈÌÄÝÍÉÄÒÉÓÀ, ×ÀÒÈÏÃÀÀ ÝÍÏÁÉËÉ ÄÅÒÏÐÀÛÉ. ÌÉÓÉ ÁÉÏÂÒÀ×ÉÀ ÛÄÓÖËÉÀ ÂÄÒÌÀÍÖË ÄÍÀÆÄ ÛÄÃÂÄÍÉË ÝÍÏÁÉË ÓÀÆÏÂÀÃÏ ÌÏÙÅÀßÄÈÀ ÁÉÏÂÒÀ×ÉÖË ÊÒÄÁÖËÛÉ.

 ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ ÝÀÂÀÒÄËÉ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ 1929 ßËÉÓ 12 ÍÏÄÌÁÄÒÓ, 85 ßËÉÓ ÀÓÀÊÛÉ. 15 ÍÏÄÌÁÄÒÓ ÌÉÓÉ ÝáÄÃÀÒÉ ÃÀÊÒÞÀËÄÓ ÌÈÀßÌÉÍÃÀÆÄ ÅÀÑÀ-×ÛÀÅÄËÀÓ ÓÀ×ËÀÅÉÓ ÂÅÄÒÃÉÈ.

 

Hosted by uCoz