gogebashvili.jpg (164489 bytes) ÉÀÊÏÁ ÂÏÂÄÁÀÛÅÉËÉ 

    1840 - 1912

ÉÀÊÏÁÌÀ 72 ßÄËÉ ÉÝÏÝáËÀ. 1912 ßËÉÓ 10 ÉÅÍÉÓÓ, ÂÀÌÏÜÄÍÉËÉ ØÀÒÈÅÄËÉ ÌÀÌÖËÉÛÅÉËÉÓ ÝáÄÃÀÒÉ ÃÉÃÖÁÉÓ ÌÉßÀÓ ÌÉÀÁÀÒÄÓ. 1940 ßËÉÓ 27 ÏØÔÏÌÁÄÒÓ ØÀÒÈÅÄËÌÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÀÌ ×ÀÒÖËÀà ÀÙÍÉÛÍÀ ÉÀÊÏÁ ÓÉÌÏÍÉÓ ÞÄ    ÂÏÂÄÁÀÛÅÉËÉÓ ÃÀÁÀÃÄÁÉÓ 100 ßËÉÓÈÀÅÉ ÃÀ ÌÉÓÉ ÍÄÛÔÉ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÐÀÍÈÄÏÍÛÉ ÂÀÃÀÀÓÅÄÍÄÓ ÃÀ ÉËÉÀÓ ÓÀ×ËÀÅÉÓ ÌÀáËÏÁËÀà ÃÀÊÒÞÀËÄÓ.

Hosted by uCoz