ÉËÉÀ  vekua_ilia.jpg (89986 bytes)ÅÄÊÖÀ 

                                                            1907-1977

  ÉËÉÀ  ÍÄÓÔÏÒÉÓ ÞÄ ÅÄÊÖÀ ÃÀÉÁÀÃÀ 1907 ßËÉÓ 10 (23) ÀÐÒÉËÓ ÂÀËÉÓ ÒÀÉÏÍÉÓ ÓÏ×. ÛÄÛÄËÄÈÛÉ. 9 ßËÉÓ ÉËÉÀ ÓÏ×. ÌÖáÖÒÉÓ ÓÊÏËÀÛÉ ÌÉÀÁÀÒÄÓ. ÉÂÉ ÐÉÒÃÀÐÉÒ ÌÄÏÒÄ ÊËÀÓÛÉ ÃÀÓÅÄÓ. É. ÅÄÊÖÀÓ ÓÀÌÄÝÍÉÄÒÏ ÌÏÙÅÀßÄÏÁÉÓ ÀÓÐÀÒÄÆÉ ÌÒÀÅÀË×ÄÒÏÅÀÍÉÀ. ÌÉÓÌÀ ÂÀÌÏÊÅËÄÅÄÁÌÀ ÃÉ×ÄÒÄÍÝÉÀËÖÒ ÂÀÍÔÏËÄÁÀÈÀ ÈÄÏÒÉÀÛÉ, ÉÍÔÄÂÒÀËÖÒ ÂÀÍÔÏËÄÁÄÁÛÉ, ÊÏÌÐËÄØÓÖÒÉ ÝÅËÀÃÉÓ ×ÖÍØÝÉÀÈÀ ÈÄÏÒÉÀÛÉ, ÃÒÄÊÀÔÏÁÉÓ ÈÄÏÒÉÀÛÉ, ÂÄÏÌÄÔÒÉÀÛÉ ÃÀ ÓáÅÀ, ÌÄÝÍÉÄÒÓ ÌÓÏ×ËÉÏ ÀÙÉÀÒÄÁÀ ÌÏÖÔÀÍÀ.

 ÉËÉÀ ÅÄÊÖÀ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ 1977 ßËÉÓ 2 ÃÄÊÄÌÁÄÒÓ 70 ßËÉÓ ÀÓÀÊÛÉ. ÌÉÓÉ ÝáÄÃÀÒÉ 6 ÃÄÊÄÌÁÄÒÓ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ  ÌÉßÀÓ ÌÉÀÁÀÒÄÓ.

 

Hosted by uCoz