ÌÏÓÄ janashvili_mose.jpg (64853 bytes)ãÀÍÀÛÅÉËÉ 

                                                           1855-1934

   ÌÏÓÄ  ÂÉÏÒÂÉÓ ÞÄ ãÀÍÀÛÅÉËÉ ÃÀÉÁÀÃÀ 1855 ßËÉÓ 19 ÌÀÒÔÓ (1 ÀÐÒÉËÓ) ÓÀÉÍÂÉËÏÛÉ, ÓÏ×. ÊÀáÛÉ. 13 ßËÀÌÃÄ ÓÏ×ÄËÛÉ ÉÆÒÃÄÁÏÃÀ. ÁÀÅÛÅÏÁÀÛÉÅÄ ÓßÀÅËÏÁÃÀ ÉÍÂÉËÏÖÒÓ, ÄÝÍÏÁÏÃÀ ÉÍÂÉËÏÄÁÉÓ ÚÏ×À-ÝáÏÅÒÄÁÀÓ, ÒÀÝ ÛÄÌÃÄ ÓÀ×ÖÞÅËÀà ÃÀÄÃÏ ÌÏÍÏÂÒÀ×ÉÀÓ ÓÀÉÍÂÉËÏ".

   Ì. ãÀÍÀÛÅÉËÉ 60 ßËÉÓ ÌÀÍÞÉËÆÄ ÍÀÚÏ×ÉÄÒ ÌÄÝÍÉÄÒÖË, ÐÄÃÀÂÏÂÉÖÒ ÃÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÒÉÅ ÌÏÙÅÀßÄÏÁÀÓ ÄßÄÏÃÀ. ÌÀÃËÉÄÒÌÀ ÄÒÌÀ ÙÅÀßËÌÏÓÉËÉ ÌÄÝÍÉÄÒÉÓ ÀÌÀÂÉ ÙÉÒÓÄÖËÀà ÃÀÀ×ÀÓÀ. 1927 ßÄËÓ Ì. ãÀÍÀÛÅÉËÓ ÌÉÄÍÉàÀ ÛÒÏÌÉÓ ÂÌÉÒÉÓ ßÏÃÄÁÀ ÃÀ ÀÒÜÄÖË ÉØÍÀ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÃÀÌÓÀáÖÒÄÁÖË ÐÒÏ×ÄÓÏÒÀÃ. ÌÉÓÉ ÓÀáÄËÉ ÌÉÄÊÖÈÅÍÀ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÄÒÈ-ÄÒÈ ØÖÜÀÓ ÃÀ ÃÀ ÃÀÄÍÉÛÍÀ ÐÄÒÓÏÍÀËÖÒÉ ÐÄÍÓÉÀ. ÌÏÓÄ ãÀÍÀÛÅÉËÉ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ 1934 ßËÉÓ 9 ÀÐÒÉËÓ. ÃÀÊÒÞÀËÖËÉÀ ÌÈÀßÌÉÍÃÀÆÄ, Å. ×ÛÀÅÄËÀÓ ÓÀ×ËÀÅÉÓ ÌÀáËÏÁËÀÃ.

 

Hosted by uCoz