niko_nikolaZe.jpg (170918 bytes) ÍÉÊÏËÀÞÄ ÍÉÊÏ 

                                                      1843 1928

                                     ÂÖÒÀÌÉÛÅÉËÉ ÏËÙÀ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄÓ ÀÓÖËÉ 

1855 1940

   1928 ßËÉÓ 1 ÀÐÒÉËÓ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ "ÏÒÉ ÓÀÖÊÖÍÉÓ ÀÃÀÌÉÀÍÉ" , "ÖÊÀÍÀÓÊÍÄËÉ ÌÏäÉÊÀÍÉ" ÍÉÊÏ ÉÀÊÏÁÉÓ ÞÄ  ÍÉÊÏËÀÞÄ, ÒÏÌËÉÓ ÍÄÛÔÉÝ 5 ÀÐÒÉËÓ ÌÉÀÁÀÒÄÓ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÌÉßÀÓ. ÌÉÓÉ ÓÀ×ËÀÅÉÓ ÂÅÄÒÃÉÈÀÀ ÃÀÊÒÞÀËÖËÉ ÌÉÓÉ ÌÄÖÙËÉÓ ÏËÙÀ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄÓ ÀÓÖËÉ ÂÖÒÀÌÉÛÅÉËÉÓ ÍÄÛÔÉ.

Hosted by uCoz