akaki.jpg (180909 bytes)ÀÊÀÊÉ   ßÄÒÄÈÄËÉ 

  1840-1915

    ÌÃÉÍÀÒÄ ÑÉáÖÒÉÓ ÐÉÒÀÃ, ÓÀÜáÄÒÉÓ ÒÀÉÏÍÉÓ ÓÏ×ÄË ÓáÅÉÔÏÒÛÉ 1840 ßËÉÓ 9 (22) ÉÅÍÉÓÓ ÃÀÉÁÀÃÀ ÀÊÀÊÉ ÒÏÓÔÏÌÉÓ ÞÄ    ßÄÒÄÈÄËÉ. ÀÊÀÊÉÓ ÂÄÍÉÀËÏÂÉÀÓ, ÃÄÃÉÓ ÌáÒÉÃÀÍ, ÉÌÄÒÄÈÉÓ ÌÄ×Ä ÓÏËÏÌÏÍ ÐÉÒÅÄËÈÀÍ ÌÉÅÚÀÅÀÒÈ, ÈÖÌÝÀ ÐÏÄÔÌÀ ØÀÒÈÖËÉ  ÔÒÀÃÉÝÉÉÓ ÌÉáÄÃÅÉÈ ÁÀÅÛÅÏÁÀ ÓÏ×ÄË ÓÀÅÀÍÄÛÉ, ÞÉÞÉÓ - ÌÀÍÏ ÓÀÃÖÍÀÛÅÉËÉÓ ÙÀÒÉÁ ÏãÀáÛÉ ÂÀÀÔÀÒÀ. "ÀØ ÀÅÉÃÂÉ ÌÄ ×ÄáÉ," - ßÄÒÓ ÀÊÀÊÉ - "ÜÄÌÓ ÈÀÅÂÀÃÀÓÀÅÀË ÛÉ", - "ÀØ  ÀÌÏÅÉÃÂÉ ÄÍÀ ÃÀ ÀØÄÃÀÍ ÉßÚÄÁÀ ÜÄÌÉ ÌÀáÓÏÅÒÏÁÀÝ...  ÈÖ ÊÉ ÒÀÌ ÃÀÒÜÀ ÜÄÌÛÉ ÊÀÒÂÉ ÃÀ ÊÄÈÉËÉ, Ö×ÒÏ ÉÌÉÓ ßÚÀËÏÁÉÈ, ÒÏÌ ÌÄ ÓÏ×ÄËÛÉ ÅÉÚÀÅÉ ÂÀÁÀÒÄÁÖËÉ ÃÀ ÂËÄáÉÓ ÛÅÉËÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀà ÅÉÆÒÃÄÁÏÃÉ".

    ÀÊÀÊÉ ßÄÒÄÈÄËÓ ÒÏÌ ÌÀÒÔÏ "ÓÖËÉÊÏ", "ÝÉÝÉÍÀÈÄËÀ",  "ÂÀÍÈÉÀÃÉ", " ÉÌÄÒÖËÉ ÍÀÍÀ", ÃÀ "ÓÀÉÃÖÌËÏ ÁÀÒÀÈÉ" ÃÀÄßÄÒÀ, ÄÓÄÝ ÉÊÌÀÒÄÁÃÀ ÃÉÃÉ ÐÏÄÔÉÓ ÓÀáÄËÉÓ ÌÏÓÀáÅÄàÀÃ,  ÌÀÂÒÀÌ ÃÉÃÉÌÀ ÛÄÌÏØÌÄÃÌÀ ØÀÒÈÖËÉ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ  ÓÀÂÀÍÞÖÒÉ ÂÀÀÌÃÉÃÒÀ ÉÓÄÈÉ ÛÄÃÄÅÒÄÁÉÈ , ÒÏÂÏÒÉÝÀÀ ÄÐÉÊÖÒÉ ÔÉËÏÄÁÉ "ÂÀÌÆÒÃÄËÉ", "ÈÏÒÍÉÊÄ ÄÒÉÓÈÀÅÉ", ÐÒÏÆÀÖËÉ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÄÁÉ - "ÜÄÌÉ ÈÀÅÂÀÃÀÓÀÅÀËÉ", "ÁÀÛÉ- ÀÜÖÊÉ" ÃÀ ÓáÅÀ.  ÃÙÄÓ ÌÈÄËÉ ÌÓÏ×ËÉÏ ÌÙÄÒÉÓ ÀÊÀÊÉÓ "ÓÖËÉÊÏÓ" ÃÀ "ÝÉÝÉÍÀÈÄËÀÓ". ÀÊÀÊÉÌ ÃÉÃÉ ÀÌÀÂÉ ÃÀÓÃÏ ØÀÒÈÖËÉ ÈÄÀÔÒÉÓ ÂÀÍÅÉÈÀÒÄÁÀÓ. ÉÂÉ ÉÚÏ ØÀÒÈÅÄËÈÀ ÛÏÒÉÓ  ßÄÒÀ-ÊÉÈáÅÉÓ ÂÀÌÀÅÒÝÄËÄÁÄËÉ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÉÓ ÓÖËÉ ÃÀ ÂÖËÉ.

      1915 ßËÉÓ 26 ÉÀÍÅÀÒÓ (8 ÈÄÁÄÒÅÀËÓ)  ÙÀÌÉÓ 1 ÓÀÀÈÆÄ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÃÉÃÄÁÀ, ØÀÒÈÅÄËÉ áÀËáÉÓ ÄÒÏÅÍÖËÉ ÂÖËÈÌÉÓÀÍÉ ÃÀ ÌÄÓÀÉÃÖÌËÄ - ÀÊÀÊÉ ßÄÒÄÈÄËÉ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ.

8 (21) ÈÄÁÄÒÅÀËÓ , ÃÉÃÉ ÐÏÄÔÉÓ, ÀÊÀÊÉÓ ÝáÄÃÀÒÉ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÌÉßÀÓ ÌÉÀÁÀÒÄÓ.

Hosted by uCoz