ÍÉÊÏËÏÆ  musxelishvili_niko.jpg (67412 bytes)ÌÖÓáÄËÉÛÅÉËÉ 

                                                           1891-1976

 

  ÍÉÊÏ  ÉÅÀÍÄÓ ÞÄ ÌÖÓáÄËÉÛÅÉËÉ ÃÀÉÁÀÃÀ 1891 ßËÉÓ 4 (17) ÈÄÁÄÒÅÀËÓ ÈÁÉËÉÓÛÉ, ÓÀÌáÄÃÒÏ ÉÍÑÉÍÒÉÓ ÏãÀáÛÉ. ÐÀÔÀÒÀ ÍÉÊÏÓ ÃÄÃÀÌ ÛÄÀÓßÀÅËÀ ÃÄÃÀ ÄÍÀ, ×ÒÀÍÂÖËÉ, áÏËÏ ÌÀÌÀÌ ÛÄÀÚÅÀÒÀ ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÀ. ÈÁÉËÉÓÉÓ ÊËÀÓÉÊÖÒÉ ÂÉÌÍÀÆÉÉÓ ÃÀÌÈÀÅÒÄÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ, 1909 ßÄËÓ ÛÄÅÉÃÀ ÐÄÔÄÒÁÖÒÂÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ×ÉÆÉÊÀ-ÌÀÈÄÌÀÔÉÊÉÓ ×ÀÊÖËÔÄÔÆÄ, ÒÏÌÄËÉÝ 1914 ßÄËÓ ßÀÒÌÀÔÄÁÉÈ ÃÀÀÌÈÀÅÒÀ ÃÀ ÉØÅÄ ÃÀÔÏÅÄÓ ÓÀÐÒÏ×ÄÓÏÒÏà ÌÏÓÀÌÆÀÃÄÁËÀÃ.

  ÍÉÊÏ ÌÖÓáÄËÉÛÅÉËÉ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ 1976 ßËÉÓ 15 ÉÅËÉÓÓ, 85 ßËÉÓ ÀÓÀÊÛÉ ÌÉÓÉ ÝáÄÃÀÒÉ 20 ÉÅËÉÓÓ ÌÉÉÁÀÒÀ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÌÉßÀÌ.

Hosted by uCoz