ÀÊÀÊÉ xorava_akaki.jpg (74707 bytes)áÏÒÀÅÀ   

                                                         1895-1972

ÀÊÀÊÉ ÀËÄØÓÉÓ ÞÄ áÏÒÀÅÀ ÃÀÉÁÀÃÀ 1895 ßËÉÓ17 (30) ÀÐÒÉËÓ, ÆÖÂÃÉÃÉÓ ÌÀÆÒÉÓ, ÓÏ×. ÏÜáÀÌÖÒÛÉ. ÀÊÀÊÉ áÏÒÀÅÀÌ, ÒÏÂÏÒÝ ÐÒÏ×ÄÓÉÏÍÀËÌÀ ÌÓÀáÉÏÁÌÀ, ×ÄáÉ ÀÉÃÂÀ ÛÏÈÀ ÒÖÓÈÀÅÄËÉÓ ÓÀáÄËÏÁÉÓ ÈÄÔÒÛÉ, ÒÏÌÄËÓÀÝ ÛÄÌÃÂÏÌ ßËÄÁÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÈÅÉÈÏÍ áÄËÌÞÙÅÀÍÄËÏÁÃÀ.

ØÀÒÈÖËÉ ÈÄÀÔÒÉÓÀ ÃÀ ÊÉÍÏÓ ÃÉÃÏÓÔÀÔÉ ÀÊÀÊÉ áÏÒÀÅÀ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ 1972 ßËÉÓ 23 ÉÅÍÉÓÓ. ÙÅÀßËÌÏÓÉËÉ ÌÓÀáÉÏÁÉÓ ÝáÄÃÀÒÉ ÌÀÃËÉÄÒÌÀ ÄÒÌÀ ÐÀÔÉÅÉÈÀ ÃÀ ÃÉÃÄÁÉÈ ÌÉÀÝÉËÀ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÓÀÅÀÍÄÌÃÄ.

 

 

Hosted by uCoz