baraTaSvili.jpg (203145 bytes)     ÍÉÊÏËÏÆ   ÁÀÒÀÈÀÛÅÉËÉ 

                                      1817-1845                                   

           ÍÉÊÏËÏÆ ÌÄËÉÔÏÍÉÓ ÞÄ ÁÀÒÀÈÀÛÅÉËÉ ÃÀÉÁÀÃÀ  1817 ßËÉÓ 15 (28) ÃÄÊÄÌÁÄÒÓ ÈÁÉËÉÓÛÉ, ÐÀÐÉÓ, ÃÉÌÉÔÒÉ ÏÒÁÄËÉÀÍÉÓ ÏãÀáÛÉ. ÌÉÓ ÂÄÍÉÀËÏÂÉÀÓ ÃÄÃÉÓ ÌáÒÉÃÀÍ ÌÄ×Ä ÄÒÄÊËÄ  ÌÄÏÒÄÌÃÄ ÌÉÅÚÀÅÀÒÈ.

            1845 ßËÉÓ 9(22) ÏØÔÏÌÁÄÒÓ 28 ßËÉÓ ÀÓÀÊÛÉ, ÂÀÍãÀÛÉ, ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ  ÍÉÊÏËÏÆ ÁÀÒÀÈÀÛÅÉËÉ. ÐÏÄÔÉÓ ÝáÄÃÀÒÉ ÂÀÍãÉÓ ÝÉáÉÓ ÌÀÒÈËÌÀÃÉÃÄÁÄËÈÀ ÄÊËÄÓÉÉÓ ÂÀËÀÅÀÍÛÉ ÃÀÊÒÞÀËÄÓ. 47 ßËÉÓ ÂÀÍÌÀÅËÏÁÀÛÉ ÂÀÍÉÓÅÄÍÄÁÃÀ ÂÀÍãÀÛÉ ÌÛÏÁÄËÉ áÀËáÉÓÈÅÉÓ ÈÉÈØÌÉÓ ÖÝÍÏÁÉ, ÌÀÂÒÀÌ ÓÀÌÛÏÁËÏÓ ÌÀÓÀáÄËÄÁÄËÉ ÛÅÉËÉ. 1893 ßËÉÓ 25 ÀÐÒÉËÓ (8 ÌÀÉÓÓ) ÉÂÉ ÈÁÉËÉÓÛÉ ÜÀÌÏÀÓÅÄÍÄÓ  ÃÀ  ÃÉÃÖÁÉÓ  ÄÊËÄÓÉÉÓ ÓÀÓÀ×ËÀÏÆÄ ÃÀÊÒÞÀËÄÓ. 1938 ßËÉÓ 15 ÏØÔÏÌÁÄÒÓ ØÀÒÈÅÄËÌÀ ÌßÄÒËÄÁÌÀ   ÞÅÉÒ×ÀÓÉ ÍÄÛÔÉ ÍÉÊÏËÏÆ ÁÀÒÀÈÀÛÅÉËÉÓÀ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÐÀÍÈÄÏÍÛÉ ÂÀÃÀÀÓÅÄÍÄÓ.

Hosted by uCoz