shalva_dadiani.jpg (194843 bytes)  ÛÀËÅÀ   ÃÀÃÉÀÍÉ 

                                                                  1874-1959 

ÛÀËÅÀ  ÍÉÊÏËÏÆÉÓ ÞÄ ÃÀÃÉÀÍÉ ÃÀÉÁÀÃÀ 1874 ßËÉÓ 8 (21) ÌÀÉÓÓ ÃÀÁÀ ÆÄÓÔÀ×ÏÍÛÉ, ÃÄÃÖËÄÈÛÉ. ÌÀÍ ÌßÄÒËÏÁÀ ÌÓÀáÉÏÁÏÁÀÆÄ ÀÃÒÄ ÃÀÉßÚÏ. ÌÉÓÉ ÍÉàÉ ÃÀ ÛÄÌÏØÌÄÃÄÁÀ 20-ÉÀÍÉ ßËÄÁÉÓ ÛÄÌÃÂÏÌ ÐÄÒÉÏÃÛÉ ÂÀÉ×ÖÒÜØÍÀ. ÌßÄÒÀËÓÀ ÃÀ ÌÓÀáÉÏÁÓ ÓÉÝÏÝáËÄÛÉ ÓÀÌãÄÒ ÂÀÃÀÖáÀÃÄÓ ÉÖÁÉËÄ 1923, 1939, ÃÀ 1944 ßËÄÁÛÉ.

1959 ßËÉÓ 15 ÌÀÒÔÓ, áÀÍÌÏÊËÄ ÀÅÀÃÌÚÏ×ÏÁÉÓ ÛÄÌÃÄÂ, ÓÀÉÖÁÉËÄÏ ÈÀÒÉÙÀÌÃÄ ÏÒÉ ÈÅÉÈ ÀÃÒÄ, 85 ßËÉÓ ÀÓÀÊÛÉ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ ØÀÒÈÖËÉ ÓÉÔÚÅÉÓ ÛÄÓÀÍÉÛÍÀÅÉ ÏÓÔÀÔÉ, ÝÍÏÁÉËÉ ÌßÄÒÀËÉ ÃÀ ÓÀÆÏÂÀÃÏ ÌÏÙÅÀßÄ ÛÀËÅÀ ÃÀÃÉÀÍÉ, ÒÏÌËÉÓ ÝáÄÃÀÒÉÝ ÌÀÃËÉÄÒÌÀ ÄÒÌÀ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÓÀÅÀÍÄÓ ÌÉÀÁÀÒÀ.

Hosted by uCoz