vaja.jpg (282685 bytes)ÅÀÑÀ-×ÛÀÅÄËÀ  (ËÖÊÀ ÒÀÆÉÊÀÛÅÉËÉ)

                                                       1861 - 1915

ÃÀÉÁÀÃÀ ÓÏ×ÄË ÜÀÒÂÀËÛÉ. 1915 ßËÉÓ  27 ÉÅËÉÓÓ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÖÍÉÅÄÒÓÉÔÄÔÉÓ ÛÄÍÏÁÀÛÉ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ ÌÈÉÓ ÀÒßÉÅÉ - ÅÀÑÀ. ÓÉÊÅÃÉËÉÓ ßÉÍ ÍÄÃËÉ ÁÀËÀáÉ ÌÏÉÈáÏÅÀ, áÄËÉÓ ÏÃÍÀÅ ÛÄáÄÁÉÈ ÂÀÌÏÄÈáÏÅÀ ÌÛÏÁËÉÖÒ ØÅÄÚÀÍÀÓ. ÅÀÑÀ ÂÀÒÃÀÝÅÀËÄÁÉÓ ÏÝÉ ßËÉÓÈÀÅÆÄ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÐÀÍÈÄÏÍÛÉ ÀÊÀÊÉÓ ÓÀ×ËÀÅÉÓ ÓÉÀáËÏÅÄÓ ÃÀÊÒÞÀËÄÓ. ÅÀÑÀÓ ÓÀ×ËÀÅÆÄ ÃÄÅÓ ÃÀÖÌÖÛÀÅÄÁÄËÉ ÊËÃÉÓ ÍÀÔÄáÉ ßÀÒßÄÒÉÈ "ÅÀÑÀ-×ÛÀÅÄËÀ".

 

Hosted by uCoz