ËÄÏ leo_qiaCeli.jpg (164515 bytes)ØÉÀÜÄËÉ 

                                                           1884-1963

 

ØÀÒÈÖËÉ ËÉÔÄÒÀÔÖÒÉÓ ÊËÀÓÉÊÏÓÉ ËÄÏ ØÉÀÜÄËÉ ÌÉáÄÉËÉÓ ÞÄ (ËÄÏÍ ÛÄÍÂÄËÀÉÀ) ÃÀÉÁÀÃÀ 1884 ßËÉÓ 7 (20) ÈÄÁÄÒÅÀËÓ ÆÖÂÃÉÃÉÓ ÌÀÆÒÉÓ ÓÏ×. ÏÁÖãÛÉ, ÀÆÍÀÖÒÉÓ ÏãÀáÛÉ.

ËÄÏ ØÉÀÜÄËÉ ÍÀÚÏ×ÉÄÒ ÓÀÌßÄÒËÏ ÌÖÛÀÏÁÉÓ ÐÀÒÀËÄËÖÒÀà ×ÀÒÈÏ ÓÀÆÏÂÀÃÏÄÁÒÉÅ ÌÏÙÅÀßÄÏÁÀÓÀÝ ÄßÄÏÃÀ.

ËÄÏ ØÉÀÜÄËÉÓ ÊÀËÀÌÓ ÄÊÖÅÈÍÉÓ ÌÀÙÀËÌáÀÔÅÒÖËÉ ÍÀßÀÒÌÏÄÁÄÁÉ: ÔÀÒÉÄË ÂÏËÖÀ", ÂÅÀÃÉ ÁÉÂÅÀ", ÌÈÉÓ ÊÀÝÉ", äÀÊÉ ÀÞÁÀ", ÈÀÅÀÃÉÓ ØÀËÉ ÌÀÉÀ", ÀËÌÀÓ ÂÉÒÊÉÁÖËÀ" ÃÀ ÌÒÀÅÀËÉ ÓáÅÀ.

Ë. ØÉÀÜÄËÉ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ 1963 ßËÉÓ 25 ÃÄÊÄÌÁÄÒÓ, áÏËÏ 29 ÃÄÊÄÌÁÄÒÓ ÃÀÊÒÞÀËÄÓ ÌÈÀßÌÉÍÃÀÆÄ.

Hosted by uCoz