griboedovi.jpg (254574 bytes) ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ ÂÒÉÁÏÄÃÏÅÉ 

              1795 - 1829 nino_CavCavaZe.jpg (170307 bytes)   

                                            ÍÉÍÏ  àÀÅàÀÅÀÞÄ 

                                                            1812 - 1857

1829 ßËÉÓ 30 ÉÀÍÅÀÒÓ ÒÖÓÉ ÐÏÄÔÉ ÃÀ ÃÒÀÌÀÔÖÒÂÉ ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ ÓÄÒÂÄÉÓ ÞÄ     ÂÒÉÁÏÄÃÏÅÉ , ØÀÒÈÅÄËÉ ÐÏÄÔÉÓ, ÂÄÍÄÒÀË ÀËÄØÓÀÍÃÒÄ àÀÅàÀÅÀÞÉÓ, Ö×ÒÏÓÉ ØÀËÉÛÅÉËÉÓ, ÍÉÍÏÓ ÌÄÖÙËÄ, ÈÄÉÒÀÍÛÉ ÒÖÓÄÈÉÓ ÓÀÄËÜÏÓ ÓáÅÀ ßÄÅÒÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀà ÌÏÊËÄÓ. ÉÂÉ áÀÍãËÉÈ ÉÚÏ ÂÀÍÂÌÉÒÖËÉ ÃÀ ÃÀÓÀáÉÜÒÄÁÖËÉ. ÈÄÉÒÀÍÛÉ ÂÒÉÁÏÄÃÏÅÉÓ ÀÜÄáÉËÉ ÂÅÀÌÉ ÖÐÀÔÒÏÍÏà ÄÂÃÏ. ÌÏÂÅÉÀÍÄÁÉÈ ÀáËÏÁËÄÁÌÀ ÍÄÁÀÒÈÅÀ ÌÉÉÙÄÓ, ÝáÄÃÀÒÉ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÛÉ ÂÀÃÌÏÀÓÅÄÍÄÓ  ÃÀ ÐÏÄÔÉÓ ÓÀÚÅÀÒÄË ÀÃÂÉËÀÓ - ÌÈÀßÌÉÍÃÀÆÄ ÃÀÊÒÞÀËÄÓ. ØÅÉÓÂÀÍ ÂÀÊÄÈÄÁÖËÉ ÁÒÉÍãÀÏÓãÅÒÉÀÍÉ ØÀÍÃÀÊÄÁÉÓ ÞÉÒÛÉ ÌÔÉÒÀËÉ ØÀËÉÓ ÂÀÌÏÓÀáÖËÄÁÀÀ. ÌÉÓ ÄÒÈ ÌáÀÒÄÓ ÔÀÍãÅÉÓÀ ÃÀ ÒßÌÄÍÉÓ ÓÉÌÁÏËÏ - ãÅÀÒÉ ÃÀ ÓÀáÀÒÄÁÀÀ ÂÀÌÏáÀÔÖËÉ, ÌÄÏÒÄ ÌáÀÒÄÓ - ÄÒÈÌÀÍÄÈÆÄ ÃÀßÚÏÁÉËÉ ßÉÂÍÄÁÉ, ÒÏÌÄËÈÀÂÀÒÄÊÀÍÆÄ ßÄÒÉÀ: " ". ÌÉÓ ÆÄÌÏÈ ÊÉ ÃÀ×ÍÉÓ ×ÏÈËÄÁÉÈ ÂÀÒÛÄÌÏÒÔÚÌÖËÉ ØÍÀÒÉÀ. ÉØÅÄÀ ÌßÄÒËÉÓ ÐÏÒÔÒÄÔÉÝ.

Hosted by uCoz