ÉÀÊÏÁ  nikolaze_iakob.jpg (68677 bytes)ÍÉÊÏËÀÞÄ  

                                                        1876-1951

ÂÀÌÏÜÄÍÉËÉ ÌÏØÀÍÃÀÊÄ ÉÀÊÏÁ ÉÅÀÍÄÓ ÞÄ ÍÉÊÏËÀÞÄ  ÃÀÉÁÀÃÀ 1876 ßËÉÓ 16 (29) ÌÀÉÓÓ, ØÖÈÀÉÓÛÉ.

1951 ßËÉÓ 10 ÌÀÒÔÓ ÂÀÒÃÀÉÝÅÀËÀ ØÀÒÈÖËÉ ÒÄÀËÉÓÔÖÒÉ ØÀÍÃÀÊÄÁÉÓ ×ÖÞÄÌÃÄÁÄËÉ, ÓÀáÄËÌßÉ×Ï ÐÒÄÌÉÉÓ ËÀÖÒÄÀÔÉ ÉÀÊÏÁ ÍÉÊÏËÀÞÄ. ÌÉÓÉ ÍÄÛÔÉ ÌÈÀßÌÉÍÃÀÌ ÌÉÉÁÀÒÀ. ÓÉÊÅÃÉËÉÓ ßÉÍ ÌáÝÏÅÀÍ ÌÏØÀÍÃÀÊÄÓ ÖÈØÅÀÌÓ: ÚÅÄËÀÆÄ ÃÉÃÉ ÓÉËÀÌÀÆÄ ÃÀ ÓÉáÀÒÖËÉ ÓÉÝÏÝáËÄÛÉ ÚÏ×ÉËÀ, ÀËÁÀÈ ÌÄÝ ÀÌÉÔÏÌ ÃÀÅÄÞÄÁÃÉ ÌÀÓ ÖÓÉÝÏÝáËÏ ÈÉáÀÓÀ ÃÀ ØÅÉÓ ÝÉÅ ËÏÃÄÁÛÉ."

Hosted by uCoz