ÛÄÌÏÙÀÌÄÁÀ ÌÈÀßÌÉÍÃÀÆÄ

 ÍÉÊÏËÏÆ ÁÀÒÀÈÀÛÅÉËÉ

 

äÏÉ, ÌÈÀßÌÉÍÃÀÅ, ÌÈÀÏ ßÌÉÍÃÀÅ, ÀÃÂÉËÍÉ ÛÄÍÍÉ

ÃÀÌÀ×ÉØÅÒÄËÍÉ, ÅÄÒÀÍÀÍÉ ÃÀ ÖÃÀÁÖÒÍÉ,

ÅÉÈÀÒ ÛÅÄÍÉÀÍ, ÒÏÓ ÌÏÍÀÌÄÍ ÝÅÀÒÍÉ ÝÉÖÒÍÉ,

ÏÃÄÓ ÓÀÙÀÌÏÓ ÃÀÛÈÄÍ ÀÌÏÓ ÝÉÀÂÍÉ ÍÄËÍÉ!

ÅÉÈÀÒÉ ÌÀÛÉÍ ÉÃÖÌÀËÏÁÀ ÃÀÉÓÀÃÂÖÒÄÁÓ ÛÄÍÓ ÀÒÄÌÀÒÄÓ!

ÒÀ ÓÀÍÀáÀÅÉ ßÀÒÖÔÚÅÄÅÓ ÈÅÀËÈÀ ÌÀÛÉÍ ÛÄÍÓ ÔÖÒ×ÀÓ ÓÄÒÆÄà ÌÃÂÏÌÀÒÄÓ!

ÞÉÒÓ ÂÀÛËÉËÓ ËÀÌÀÆÓ ÅÄËÓÀ ÚÅÀÅÉËÍÉ ÌÏä×ÄÍÄÍ, ÅÉÈÀ ÔÀÁËÀÓ ßÌÉÍÃÀÓÀ,

ÃÀ ÅÉÈ ÂÖÍÃÒÖÊÓÀ ÓÀÌÀÃËÏÁÄËÓÀ, ÛÄÍÃÀ ÀÙÊÌÄÅÄÍ ÓÖÍÍÄËÄÁÄËÓÀ!

ÊËÃÄÅ ÁÖÍÃÏÅÀÍÏ, ÛÄÍÓ ÁÉËÉÊÀÃ ÌÉÌÏÅÃÉÏÃÉ,

ÌÀáÓÏÅÓ ÉÂÉ  ÃÒÏ, ÓÀÀÌÏ ÃÒÏ, ÒÏÓ ÍÀÙÅËÉÀÍÉ

ÃÀ ßÚÍÀÒ ÓÀÙÀÌÏÓ, ÅÉÈ ÌÄÂÏÁÀÒÓ, ÛÄÌÏÅÄÔÒ×ÏÃÉ,

ÒÏÓ ÜÄÌÄÁÒ ÉÂÉÝ ÉÚÏ ÌßÖáÀÒ ÃÀ ÓÄÅÃÉÀÍÉ!

Ïä, ÅÉÈ ÚÏÅÄËÉ ÁÖÍÄÁÀÝ ÌÀÛÉÍ ÉÚÏ ËÀÌÀÆÉ, ÌÉÍÀÆÄÁÖËÉ!

äÄ, ÝÀÏ, ÝÀÏ áÀÔÄÁÀ ÛÄÍÉ ãÄÒ ÊÉÃÄÅ ÂÖËÆÄà ÌÀØÅÓ ÃÀÜÍÄÖËÉ!

ÀßÝÀ ÒÀ ÈÅÀËÍÉ ËÀÑÅÀÒÃÓ ÂÉáÉËÅÄÍ, ÌÚÉÓ ×ÉØÒÍÉ ÛÄÍÃÀ ÌÏÉÓßÒÀ×ÉÀÍ,

ÌÀÂÒÀÌ ÛÄÍÀÌÃÄ ÅÄÒ ÌÏÀÙßÄÅÄÍ ÃÀ äÀÄÒÛÉÅÄ ÂÀÍÉÁÍÄÅÉÀÍ!

ÌÄ, ÛÄÍÓÀ ÌàÅÒÄÔÄËÓ, ÌÀÅÉßÚÃÄÁÉÓ ÓÀßÖÈÒÏÄÁÀ,

ÂÖËÉÓ-ÈØÌÀ ÜÄÌÉ ÛÄÍÓ ÉØÉÈÀÀ... ÄÞÉÄÁÓ ÓÀÃÂÖÓÒÓ,

ÆÄÍÀÀÒÈ ÓÀÌÚÏ×Ó, ÒÏÌ ÃÀÛÈÏÓ ÀØ ÀÌÀÏÄÁÀ...

ÌÀÂÒÀÌ ÅÄÒ ÓÝÍÏÁÄÍ ÂËÀá ÌÏÊÅÃÀÅÍÉ ÂÀÍÂÄÁÀÓ ÝÉÖÒÓ!

ÃÀ×ÉØÒÄÁÖËÉ ÅÉÃÄ ÓÄÒÆÄÃÀ, ÃÀ, ÝÀÈÀ ÌÉÌÀÒÈ ÌÆÉÒÀËÓ ÔÒ×ÏÁÉÈÀ,

ÛÄÌÏÌÄÒÔÚÌÏÃÀ ÌÀÉÓÉÓ  ÌßÖáÒÉ, ÀÙÌÅÓÄÁÉ ÍÀÐÒÀËÈ ÌÃÖÌÀÒÄÁÉÈÀ;

áÀÍÃÉÓáÀÍ ÍÄËÀà ÌßÒÏËÍÉ ÍÉÀÅÍÉ ÙÄËÄÈÀ ÛÏÒÉÓ ÀÙÌÏÊÅÍÄÓÏÃÍÄÍ

ÃÀ ÆÏÂãÄÒ ÜÖÌÉ ÛÄÌÏÂÀÒÄÍÉ ÀÌÉÈ ÜÄÌÓ ÂÖËÓÀ ÄÈÀÍáÌÄÁÏÃÍÄÍ!

ÌÈÀÏ ÝáÏÅÄËÏ, áÀÍ ÌÝÉÍÀÒÏ, áÀÍ ÝÒÄÌËÉÀÍÏ,

ÅÉÍ ÌÏÂÉáÉËÏÓ, ÒÏÌÄË ÌÚÉÓÅÄ ÈÅÉÓÈÀ ×ÉØÒÈ ÛÅÄÁÀ

ÀÒÀ ÉÐÏÅÏÓ ÃÀ ÀÒ ÃÀáÓÍÀÓ ÂÖËÓÀ ÅÀÄÁÀ;

ÂÖË-ÃÀáÖÒÖËÈÀ ÌÄÂÏÁÀÒÏ, ÌÈÀÅ ÙÒÖÁËÉÀÍÏ!

ÓÃÖÌÃÀ ÚÏÅÄËÉ ÌÖÍ ÀÒÄÌÀÒÄ, ÁÉÍÃÉ ÂÀÃÄÊÒÀ ÝÉÓÀ ÊÀÌÀÒÀÓ.

ÌÏÓÃÄÅÓ ÌÈÏÅÀÒÄÓ, ÅÉÈÀ  ÌÉãÍÖÒÉ, ÅÀÒÓÊÅËÀÅÉ ÌÀÒÔÏ ÌÉÓÀ ÀÌÀÒÀÓ!

ÂÉÍÀáÀÅÈ ÓÖËÉ, ãÄÒÄÈ ÖÌÀÍÊÏ, ÌáÖÒÅÀËÄ ËÏÝÅÉÈ ÌÉØÀÍÝÄÁÖËÉ?

ÌÀÓ äÂÀÅÃÀ ÌÈÅÀÒÄ, ÍÀÆÀà ÌÏÀÒÄ, ÃÉÓÏ-ÂÀÃÀáÒÉÈ ÛÖØ ÌÉÁÉÍÃÖËÉ!

ÀÌÂÅÀÒÉ ÉÚÏ ÌÈÀßÌÉÃÀÆÄà ÛÄÌÏÙÀÌÄÁÀ!

äÏÉ, ÀÃÂÉËÍÏ, ÌÀáÓÏÅÓ, ÌÀáÓÏÅÓ,  ÒÀÓÀÝ Åä×ÉØÒÏÁÃÉ

ÌÄ ÈØÅÄÍÈÀ ÛÏÒÉÓ ÃÀ ÀÍ ÒÀÓÀÝ ÀÙÌÏÅÉÔÚÏÃÉ;

ÌáÏËÏà ÂÖËÉ  äÂÒÞÍÏÁÓ, ÈÖ ÅÉÈÀÒÉ ÓÞÙÅÄÍÉÈ ÌÀÈ ÛÅÄÁÀ!

äÏÉ, ÓÀÙÀÌÏÅ, ÌÚÖÃÒÏÅ, ÓÀÀÌÏÅ, ÛÄÍ ÃÀÌÛÈÉ ÜÄÌÀà ÓÀÍÖÂÄÛÄÁËÀÃ!

ÒÏÓ ÌàÌÖÍÅÀÒÄÁÀ ÛÄÌÏÌÄÓÄÅÉÓ, ÛÄÍÃÀ ÌÏÅÉËÔÅÉ ÂÀÍÓÀØÀÒÅÄÁËÀÃ!

ÌßÖáÒÉ ÂÖËÉÓÀ ÓÄÅÃÀ ÂÖËÉÓÀ-ÍÖÂÄÛÓÀ ÀÌÀÓ ÛÄÍÂÀÍ ÌÉÉÙÄÁÓ,

ÒÏÌ ÂÀÈÄÍÃÄÁÀ ÃÉËÀ ÌÆÉÀÍÉ ÃÀ ÚÏÅÄËÓ ÁÉÍÃÓÀ ÉÓ ÂÀÍÀÍÀÈËÄÁÓ!

1836 ß.

Hosted by uCoz