ÛÄÌÏÙÀÌÄÁÀ ÌÀÌÀÃÀÅÉÈÆÆÄ

 ÓÉÌÏÍ ÜÉØÏÅÀÍÉ

ÌÄ ËÏÃÆÄ ÅÆÉÅÀÒ ÌÀÌÀÃÀÅÉÈÆÄ,

ÁÉÍÃÉ ßÅÄÁÀ ÃÀ ÌÈÄÁÛÉ ÙÀÌÃÄÁÀ,

ÃÀÅÉÙÀËÄ ÃÀ ÈÅËÄÌÀ ÃÀÅÉßÚÄ

ÃÀ ÌÈÀÆÄ ÏÒÉ ÃÀ ÌÄËÀÍÃÄÁÀ.

ÈÖÌÝÀ ÀØ ÁÄÅÒÉ ßÌÉÍÃÀ ËÏÃÉÀ,

ÌÀÉÍÝ ÏÒÓ ßÅÃÄÁÀ ÈÅÀËÈÀ ÉÓÀÒÉ.

ÁÉÍÃÛÉ ÁÉËÉÊÆÄ ÃÄÁÉ ÌÏÃÉÀÍ,

ÈÖ ÌÈÉÓ ÍÉÓËÄÁÛÉ ÅÍÀáÄ ÓÉÆÌÀÒÉ.

ÄÒÈ ÃÀÓ ÀÒÔÚÉÀ  ÓÖÒÏÓ ØÀÌÀÒÉ,

ÌÄÏÒÄ ÀÒáÄÅÓ ÌßÖáÒÛÉ ÓÀÚÖÒÄÓ.

ßÚÅÉËÉ ÌÛÅÄÍÄÁÉÓ ÈÅÀËÉ ÈÀÌÀÌÉ

ÏÒ ÓÀÌÀÒÄÓ ÃÀ ÈÁÉËÉÓÓ ÃÀäÚÖÒÄÁÓ.

ÌÈÀÛÉ ÃÀÊÏÒÞÃÀ ßÚÅÉËÉ ÉÀÒÀ

ÃÀ ÏÒ ÓÀ×ËÀÅÆÄ ÃÀÒÂÏ ÚÅÀÅÉËÉ.

ÌÈÀÆÄ ßÉÍÀÍÃËÉÓ ßÚÅÉËÉ ÈÅÀËÉÀ,

ÓÀ×ËÀÅÄÁÉ ÊÉ äÂÅÀÍÀÍ ÌÄÂÏÁÒÄÁÓ,

ÄÒÈÌÀ ÂÀÍãÀÛÉ ÓÖËÉ ÃÀËÉÀ

ÃÀ ÓÐÀÒÓÉÓ ÃÀÛÍÀ ÌÏáÅÃÀ ÌÄÏÒÄÓ.

ÌÀÈ ÛÄÀßÚÅÉËÄÓ ÀÃÒÄ ÓÉÌÄÁÉ,

ÓÉÌÄÁÉÝ ÈÉÈØÏÓ ÔÖÒ×À ÃÄÁÉÀ,

ÏÒÉ ÓÉÝÏÝáËÉÓ ÓÖËÉÓ ßÅÉÌÄÁÉ

ÀÌ ÌÈÀÓ ÓÉÓáËÉÅÉÈ ÛÄÃÄÃÄÁÉÀ.

ÃÄÁÉ ÔÉÒÉÀÍ ÙÀÌÉÓ ÌÈÄÅËÄÁÉ,

ÌÊÄÒÃÛÉ ÜÀÖÊÒÀÅÓ ÌÈÀÓ ÓÀ×ËÀÅÄÁÉ,

ßÉÍÀÍÃËÉÓ ÅÀÒÃÄÁÓ ßÚÃÄÁÀ ÝÒÄÌËÄÁÉ,

ÝÀÓ ßÚÃÄÁÀ ÝÅÀÒÉ ÃÀ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÄÁÉ.

ÃÀÁËÀ ÍÉÓËÉ ÈÖ ÒÁÉËÉ ÌÀÔÚËÉÀ,

ÏÒ ÃÀÓ ÀÔÚÅÉÀ ÓÄÅÃÀ ÓÀÌÀÒÉÓ,

ÂÖËÓ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÄÛáÉ ÀÒÔÚÉÀ

ÃÀ ÝÉÓÀÒÔÚÄËÉÓ ÏÒÉ ØÀÌÀÒÉ.

ÓÖÒÏÓ ÒÔÏÓ ÉáÅÄÅÓ ØÀËÉ ÊÄÍÀÒÉ,

ÌÒßÄÌÉ ÌÉÃÉÓ ÃÀ ÓÔÏÅÄÁÓ ÓÀÚÖÒÄÓ.

ÌßÖáÒÛÉ àÉáÅÉÍÄÁÓ ØÀÒÈËÉÓ ÌÄÒÀÍÉ

ÃÀ ÜÒÃÉËÏÄÈÉÓ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÓ ÂÀäÚÖÒÄÁÓ.

 

 

Hosted by uCoz