ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÌÈÅÀÒÄ

ÂÀËÀÊÔÉÏÍ ÔÀÁÉÞÄ

ãÄÒ ÀÒÀÓÃÒÏÓ ÀÒ ÛÏÁÉËÀ ÌÈÅÀÒÄ ÀÓÄ ßÚÍÀÒÉ!

ÌÃÖÌÀÒÄÁÉÈ ÛÄÌÏÓÉËÉ ÛÄÙÀÌÄÁÉÓ ØÍÀÒÉ

ØÒÏËÅÉÈ ÉßÅÄÅÓ ÝÉÓ×ÄÒ ËÀÍÃÄÁÓ ÃÀ áÄÄÁÛÉ ÀØÓÏÅÓ...

ÀÓÄ ÜÖÌÉ, ÀÓÄ ÍÀÆÉ ãÄÒ ÝÀ ÌÄ ÀÒ ÌÀáÓÏÅÓ!

ÌÈÅÀÒÄ ÈÉÈØÏÓ ÆÀÌÁÀáÉÀ ÛÖØÈÀ ÌÊÒÈÀËÉ ÌÞÉÅÉÈ,

ÃÀ ÌÉÓ ÛÖØÛÉ ÂÀáÅÄÖËÉ ÌÓÖÁÖØ ÓÉÆÌÀÒÉÅÉÈ

ÌÏÓÜÀÍÓ ÌÔÊÅÀÒÉ ÃÀ ÌÄÔÄáÉ ÈÄÈÒÀà ÌÏÄËÅÀÒÄ...

Ïä! ÀÒÀÓÃÒÏÓ ÀÒ ÛÏÁÉËÀ ÀÓÄ ÍÀÆÉ ÌÈÅÀÒÄ!

ÀØ ÜÄÌÓ ÀáËÏÓ ÌÏáÖÝÉÓ ËÀÍÃÓ ÓÞÉÍÀÅÓ ÌÄ×ÖÒ ÞÉËÉÈ,

ÀØ ÌßÖáÀÒÄ ÓÀÓÀ×ËÀÏÓ, ÅÀÒÃÉÈ ÃÀ ÂÅÉÒÉËÉÈ,

Ä×ÉÍÄÁÀ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÄÁÉÓ ÊÒÈÏÌÀ ÌáÉÀÒÖËÉ...

ÁÀÒÀÈÀÛÅÉËÓ ÀØ ÖÚÅÀÒÃÀ ÏÁËÀÃ ÓÉÀÒÖËÉ...

ÃÀ ÌÄÝ ÌÏÅÊÅÃÄ ÓÉÌÙÄÒÄÁÛÉ ÔÁÉÓ ÓÄÅÃÉÀÍ ÂÄÃÀÃ,

ÏÙÏÍà ÅÈØÅÀ, ÈÖ  ÙÀÌÄÌ ÓÖËÛÉ ÒÏÂÏÒ ÜÀÉáÄÃÀ,

ÈÖ ÓÉÆÌÀÒÌÀ ÅÉÈ ÛÄÉÓáÀ ÅÉÃÀÍ ÃÀÌÃÄ ×ÒÈÄÁÉ,

ÃÀ ÂÀÛÀËÀ ÏÝÍÄÁÀÈÀ ËÖÒãÉ ÉÀËØÍÄÁÉ;

ÈÖ ÓÉÊÅÃÉËÉÓ ÓÉÀáËÏÅÄ ÒÏÂÏÒ ÀÓáÅÀ×ÄÒÄÁÓ

ÌÏÌÀÊÅÃÀÅÉ ÂÄÃÉÓ äÀÍÂÈÀ ÅÀÒÃÄÁÓ ÃÀ ÜÀÍÜØÄÒÄÁÓ,

ÈÖ ÒÏÂÏÒ ÅÂÒÞÍÏÁ, ÒÏÌ ÓÖËÉÓÈÅÉÓ, ÀÌ ÆÙÅÀÌ ÒÏÌ ÀÙÆÀÒÃÀ,

ÓÉÊÅÃÉËÉÓ ÂÆÀ ÀÒÒÀ ÀÒÉÓ, ÅÀÒÃÉÓ×ÄÒ ÂÆÉÓ ÂÀÒÃÀ;

ÒÏÌ ÀÌ ÂÆÀÆÄ ÆÙÀÐÀÒÉÀ ÌÂÏÓÀÍÈ ÓÉÈÀÌÀÌÄ,

ÒÏÌ ÀÒÀÓÃÒÏÓ ÀÒ ÚÏ×ÉËÀ ÀÓÄ ÜÖÌÉ ÙÀÌÄ.

ÒÏÌ,  ÀÜÒÃÉËÍÏ, ÌÄ ÈØÅÄÍÓ ÀáËÏ ÓÉÊÅÃÉËÓ ÅÄÂÄÁÄÁÉ,

ÒÏÌ ÌÄ×Ä ÅÀÒ ÃÀ ÌÂÏÓÀÍÉ ÓÉÌÙÄÒÄÁÉÈ ÅÊÅÃÄÁÉ,

ÒÏÌ ßÀäÚÅÄÁÀ ÓÀÖÊÖÍÄÓ ÈØÅÄÍÈÀÍ ÜÄÌÉ ØÍÀÒÉ...

ãÄÒ ÀÒÀÓÃÒÏÓ ÀÒ ÛÏÁÉËÀ ÌÈÅÀÒÄ ÀÓÄ ßÚÍÀÒÉ!

1915 ß.

 


Hosted by uCoz