ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÐÀÍÈÄÏÍÉ

ÅÉÔÀËÉ ÊÏÒÏÔÉÜÉ

ÖÊÒÀÉÍÄËÉ ÐÏÄÔÉ

ÒÊÉÍÉÓ  ÁÀËÀáÉ ÀÌÏÆÒÃÉËÀ ÌÀÈÉ ÔÀÍÉÃÀÍ.

ÌÖØ, ÑÀÍÂÌÏÃÄÁÖË ÁÀËÀáÄÁÛÉ ÌßÉ×ÃÄÁÀ ØÅÄÁÉ.

ÌÀÓ ÒÀ ÄØÍÄÁÀ, ÅÉÍÝ ÖËÌÏÁÄË ÓÉÊÅÃÉËÀ ÃÀÍÄÁÃÀ,

ßÀÓÖË ÐÏÄÔÄÁÓ ÄÒÈÀÃÄÒÈÉ-ÓÉÔÚÅÄÁÉ ÒÜÄÁÀÈ.

ÒÀÌÃÄÍÉ ÓÉÔÚÅÀ ÒÜÄÁÀ ØÅÄÚÍÀà áÄËÏÅÀÍÓ ÍÀÌÃÅÉËÓ?

ßÖáÉËÉ ÌÀÈÉ ÃÉÃÉÀ,

ÅÄÒ ÅÀÃÒÉ ÜÄÌÓÀÓ.

ÈÉÈØÏÓ ÓÀËÉ ÊËÃÄ ÃÀÛÀËÄÓÏ, ÀßÅÃÉËÉ ÝÀÌÃÉÓ, -

ÅÉÙÀÝ ÀÌ ØÅÄÁÛÉ ÃÀÃÉÓ ÜÖÌÀÃ ÃÀ ÔÊÉÅÉËÓ ÌßÚÄÌÓÀÅÓ.

ÔÊÉÅÉËÉ ÉÂÉ ÙÒÖÁÄËÉÅÉÈ ÈÄÈÒÉ ÊÀÒÀÅÉÀ,

ÈÄÈÒÉ ÜËÉØÄÁÉÈ ÃÀÁÀËÀáÏÁÓ,

ÀÒ ÉÓÌÉÓ ÜØÀÌÉ.

ÅÄÞÄÁ ÐÀÏËÏÓ ÃÀ ÔÉÝÉÀÍÓ , ÂÖËÓÀÊËÀÅÉÀ

ÀÌÀÏ ÞÄÁÍÀ, Ä×ÄÒÄÁÀ ÏÒÉÅÄÓ ÙÀÌÄ.

ÌáÏËÏà ÃÖÌÉËÉ.

ÓÀÓÀ×ËÀÏÓ ÁÀËÀáÉ áÛÉÒÉ.

ÓÃÖÌÀÍ ÞÄÂËÄÁÉ ÂÀÒÃÀÓÖËÈÀ-ÌÊÀÝÒÉ ÃÀ ÓßÏÒÉ.

ÃÀÌÄÍãÄÁÖËÀÍ ÃÀÖÌÖßÀÅÈ ÚÅÀÅÉËÄÁÓ ÐÉÒÉ,

ÀÓÄÈ ÓÉÜÖÌÄÓ ÅÄÒ ÌÏÉÓÌÄÍ ÝÏÝáÀËÈÀ ÛÏÒÉÓ,

ËÉÈÏÍÉÓ ×ÏÈËÄÁÓ ÃÀ×ÍÉÓ áÄÆÄ ÒÀ áÄËÉ àÒÉÃÓÀ!...

ÌÀÚÅËÉÓ ÁÀÒÃÄÁÛÉ ÂÅÄÊÀßÒÄÁÀ ÈÉÈÄÁÉ, ËÏÚÀ...

×áÅÉÄÒ ÁÉËÉÊÆÄ ÂÀ×ÉÜáÖËÀ ÖÓÖËÏ ÝÉÔÉ,

ÓÖÒÏ-ÂÀÒÈáÌÖËÉ ÌÏÀãÉÒÄ ÞËÏÊÅÉÅÉÈ áÏáÀÅÓ.

ÅÖËÊÀÍÓ ÂÀÅÓ ÄÓ ÌÈÀ ÑÀÌÌÀ ×ÄÒÉ ÅÄÒ ÂÀÖáÖÍÀ.

ÈÉÈØÏÓ ÓÖËÄÁÌÀ ÖÊÅÃÀÅÄÁÉÓ ÃÀÞÒÄÓ ÁÏÒÀÍÉ.

ÓÞÉÍÀÅÈ ÐÏÄÔÄÁÓ,

ÚÒÖ ÅÀÂÏÍÉÓ ÉÓÌÉÓ ÂÒÖáÖÍÉ,

ÓÀÌÏÈáÄÓÀÅÉÈ ÌÏÜÀáÜÀáÄ, ÜÀÍÓ ÒÄÓÔÏÒÀÍÉ.

ÃÀ ÃÂÀÓ ÌÈÀßÌÉÍÃÀ ÚÅÄËÀ ÁÒÞÄÍÉÓ ÀÌÀÚÉ ØÅÒÉÅÉ,

ÀÌÀÏÄÁÉÓ ÃÀÓÀÈÒÂÖÍÀà ßÀÌÏÌÀÒÈÖËÉ.

ÁÉÍÃÛÉ ÜÀÞÉÒÖË ÂÅÉÒÂÅÉÍÏÓÍÄÁÓ ÅÄÞÀáÉ, ÅÚÉÅÉ

ÃÀ ÜÄÌÓ ÁÀÂÄÄÁÓ ÀÙÌÏáÃÄÁÀ ÓÉÔÚÅÀ ØÀÒÈÖËÉ.

Hosted by uCoz