ÌÈÀßÌÉÍÃÀ

                                                                                           ÏËÄØÓÀ ÍÏÅÉÝÊÉ

                                                                                     ÖÊÒÀÉÍÄËÉ ÐÏÄÔÉ

ÈÄÍÃÄÁÀ... ÍÉÓËÉ ÉÁÀßÒÄÁÀ ØÄÃÉÃÀÍ ØÄÃÀÃ

ÃÀ ÊÏãÒÉÓ ÌáÒÉÃÀÍ ÌÏÙÉÙÉÍÄÁÓ ÍÉÀÅÉ

                                                    ÂÒÉËÉ.

ÌÈÀÏ, ÌÈÀßÌÉÍÃÀÅ, ÃÉà ÌÂÏÓÀÍÈÀ ÀÃÂÉËÉÓ

                                                      ÃÄÃÀÅ,

ÌÄ ÛÄÍ ÂÉÝØÄÒÉ, ÒÏÂÏÒÝ ØÀÒÈËÉÓ ÄÒÈÂÖËÉ

                                                     ÛÅÉËÉ.

ÀÉ, ×ÄáÉÓ áÌÀ ÌÄÓÌÉÓ ÀáËÀ ÁÀÒÀÈÀÛÅÉËÉÓ,

ÏÝÍÄÁÉÓ ÌÄÒÀÍÓ ÈÀÅÓ ÄÅËÄÁÀ ÊÏàËÉ ÂÄÍÉÀ;

ßÉÍ ÓÉÅÒÝÄ  ÌÏÜÀÍÓ ÖËÖÒãÄÓÉ, ËÀÙÀÃ

                                                    ÂÀÛËÉËÉ,

ÃÀ ÈÀÅÉÓ ÌáÄÃÀÒÓ ØÀÒÈËÉÓ ÌÈÄÁÉ

                                                   ÄÓÀËÌÄÁÉÀÍ.

ÌÄ ÈÅÀËßÉÍ ÌÉÃÂÀÓ ÛÖÁËÍÀÈÄËÉ ÀÊÀÊÉÓ

                                            ËÀÍÃÉÝ,

ÅÉÓÀÝ ÊÏÁÆÀÒÈÀÍ ÓÀÓÀÖÁÒÏ ÞÀ×É ÂÀÖÁÀÌÓ,

ÌÂÏÍÉÀ, ÌÉãÍÀ ßÀÒÄÛËÄÁÀ ÃÒÏÓÀ ÃÀ

                                           ÌÀÍÞÉËÓ,

ÂÀÍÌÄÏÒÄÁÀ ÄÙÉÒÓÄÁÀ ÌÀÈ ÔÊÁÉË ÓÀÖÁÀÒÓ...

-         ÓÀ×ËÀÅÉÓ ÌÉßÀ ÂÒÉËÉÀÏ!

                                            áÛÉÒÀÃ ÌÓÌÄÍÉÀ,

ÌÀÂÒÀÌ, ÌÈÀßÌÉÍÃÀÅ,

ÛÄÍÉ ÌÉßÀ ÌÀÉÍÝ ÝáÄËÉÀ!

ÝáÄËÉÀ, ÒÀÃÂÀÍ ÌÀ ÛÄÍÓ ßÉÀÙÓ ÃÉÃ

                                                 ßÉÍÀÐÀÒÈÀ

ÌÙÄËÅÀÒÄ ÓÖËÉÓ ÌáÖÒÅÀËÄÁÀ ÛÄÌÏÒÜÄÍÉÀ...

ÌÈÀÏ, ÌÈÀßÌÉÍÃÀÅ, ÈÖ ÌÉßÀÌÄÁ, ÌÀÛÉÍ

                                        ÌÏÃÉ ÃÀ,

ÂÀáÓÄÍ ßÀÒÁÄÁÉ, ÌáÒÄÁÉ ÛÄÍÉ ÛÄÀáÄ ËÀÑÅÀÒÃÓ;

ÂÖÒÀÌÉÛÅÉËÉÓ ÓÖÍÔØÅÀ ÌÏÌÀØÅÓ

                                      ÌÉÒÂÏÒÏÃÉÃÀÍ,

ÂÀÖáÀÒÃÄÁÀ, ÃÀÓÀáÅÄÃÒÀà ÌÏÖáÌÄ ÅÀÑÀÓ!...

ÌÏÅÀË...ÅÌÀÙËÃÄÁÉ...ÖÓÀÓÒÖËÏ ÓÉÅÒÝÄ

                                      ÌÄáÓÍÄÁÀ,

ÃÀ ÀÌ ÓÉÅÒÝÄÛÉ ÝÓÀÒÔÚÄËÀ ÌÀÄÒÈÄÁÓ ÃÍÄÐÒÈÀÍ;

ÛÄÅÃÂÄÁÉ, ÛÄÌÃÄÂ ÄÒÈ ÂÖÂÖÍÀÃ ÛÄÌÏÌÄÓÌÄÁÀ

ÓáÅÀÃÀÓáÅÀ ØÅÄÚÍÉÓ ÌÄÓÉÔÚÅÄÈÀ ÂÖËÄÁÉÓ

                                     ×ÄÈØÅÀ.

ÅáÄÃÀÅ, ÓÀ×ËÀÅÄÁÓ ÖÊÅÃÀÅÄÁÉÓ ØÀÒÌÀ

                                     ÃÀäØÒÏËÀ,

ÌÀÒÌÀÒÉËÏÆÄ ÀÄËÅÀÒÃÀ áÄÈÀ ÜÒÃÉËÄÁÉ...

ÂÄÌÛÅÉÃÏÁÄÁÉ, ÊÅËÀÅ ÛÄÅÃÂÄÁÉ ÓÀÃÌÄ

                                     ÌÀáËÏÁËÀÃ,

ÒÏÌ ÄÒÈáÄË ÊÉÃÄÅ ÌÏÂÉáÓÄÍÏ ØÄÁÀ-ÃÉÃÄÁÉÈ!...

ÌÈÀÏ, ÌÈÀßÌÉÍÃÀÅ,

                                      ÃÉÃ ÌÂÏÓÀÍÈÀ ÀÃÂÉËÉÓ ÃÄÃÀÅ,

ÛÄÍ ÂÀÁÀÒÉÀ ÓáÅÄÁÈÀÍ ÄÒÈÀà ÃÄÃÀÝ

                                                            ØÀÒÈÅËÉÓÀ;

ÛÅÉËÓ ÌÏÄËÏÃÀ, ÛÅÉËÈÀÍ ÚÏ×ÍÀ ÀÒ

                                                ÃÀÄÁÄÃÀ...

ÀÒ ÄÝÀËÀ ÃÀ, ÓáÅÀ ÒÀ ÄØÍÀ, ÉáÓÄÍ

                                             ÃÀÒÃÉÓÂÀÍ!

ÍÖÒÝ ÛÄÍ ÉÃÀÒÃÄÁ ÛÄÍÉ ÛÅÉËÉÓ

                                                ÌÏÖÓÅËÄËÏÁÀÓ,

ÉÓ ÝÏÝáÀËÉÀ! ÄàÉÃÄÁÀ ÑÀÌÈÀ  ÃÉÍÄÁÀÓ, -

ÃÀ ÈÖ ÌÀÓ ÜÄÌÉ ÖÊÒÀÉÍÀ ÖßÄÅÓ ÃÄÃÏÁÀÓ

ÄÓÄÝ ÛÄÍÉ ÃÀ ÓÀØÀÒÈÅÄËÏÓ ÀÒÉÓ ÃÉÃÄÁÀ!...

ÈÄÍÃÄÁÀ... ÌÈÄÁÆÄ ×ÀÒÈÏÅÃÄÁÀ ÛÏÒÉ ÍÀÈÄËÉ,

ÅáÄÃÀÅ, ÐÀÍÈÄÏÍÓ ÂÖËÛÉ ÉÊÒÀÅ ÀÊÅÍÉÓ

                                                  ÁÀÅÛÅÉÅÉÈ;

ÍÀÈÄËÓ ÍÀÈÄËÉ ÄÌÀÔÄÁÀ, ÂÏËÉÀÈÃÄÁÀ, -

ÃÀ ÂÀÓÝØÄÒ ÃÒÏÈÀ ÂÒÞÄË ØÀÒÀÅÀÍÓ ÌáÒÄÁÛÉ

                                                     ÂÀÛËÉËÉ...

 

Hosted by uCoz