ÌÈÀßÌÉÍÃÀ

ÌÉËÏÛ ÊÒÍÏ

ÓËÏÅÀÊÉ ÐÏÄÔÉ

ÀØ ÉÓÄÅ ÃÀÃÉÓ ÐÏÄÔÉÓ ËÀÍÃÉ,

ÓÖËÉÊÏÓ ÌÙÄÒÉÓ ÐÏÄÔÉÓ ÓÖËÉ,

ÈÄÈÒÉ ÈÏÅËÉÅÉÈ ÚÅÀÅÉËÄÁÓ ÁÀÒÃÍÉÓ

ÌÈÀßÌÉÍÃÀ ÄÒÉÓ ÒßÌÄÍÀ ÃÀ ßÚËÖËÉ.

ÅÀÒÓÊÅËÀÅÈÀ ÆÙÅÀÆÄ ÌÄÒÀÍÉ ÌÉäØÒÉÓ,

ÛÀÅÉ ÚÏÒÀÍÉ ÌÆÉÓ ÛÖØÆÄ ×ÒÈáÄÁÀ,

ÌÀÙËÃÄÁÀ ÛÏÈÀ ÌÀÌÖËÆÄ ×ÉØÒÉÈ,

ÍÀÈÃÄÁÀ  áÀËáÉÓ ÀÆÒÉ ÃÀ ÍÄÁÀ

ÃÀ ÌÄÜÅÄÍÄÁÀ , ÌÔÊÅÒÉÓ ×ÓÊÄÒÆÄ ÂÃÉÀ

ÌÈÅÀÒÄ, ÅÉÈ ÞÅÄËÉ ÒÀÉÍÃÉÓ ×ÀÒÉ,

ÅÂÒÞÍÏÁ, àÀÃÀÒÓ ÀØÀÝ ÜÏÍÂÖÒÉ äØÅÉÀ,

ÀÒ ÂÀÓßÚÅÄÔÉÀ ÀÌ ÜÏÍÂÖÒÓ ËÀÒÉ.

ÁÉËÉÊÀà ÜÍÃÄÁÀ ÓÉÝÏÝáËÉÓ ÓáÉÅÉ,

ÅÂÒÞÍÏÁ, ÁÉËÉÊÄÁÛÉ ÃÉÃÉ ÂÆÄÁÉÀ,

ÒÏÓ ÓÀÐÀÔÉÏ ÚÀÒÀÖËÉÅÉÈ

ÊÉÐÀÒÏÓÄÁÉ ÌßÚÏÁÒÀÃ ÃÂÄÁÉÀÍ.

ÃÂÀÓ ÛÈÀÂÏÍÄÁÉÓ ÃÉÀÃÉ ãÀÌÉ,

ÍÀÈÃÄÁÀ ÂÖËÉ ÓÉÊÄÈÉÓ ÆÏÃÉÈ,

ÓÖËÓ, ÒÏÂÏÒÝ ÚÅÀÅÉËÓ, ÄÝÄÌÀ ÍÀÌÉ,

ÚÅÀÅÉËÏÁÓ ÍÀÔÅÒÀ ÏÝÍÄÁÉÓ ÊÏÒÃÉ.

ÉÆÒÃÄÁÀ ÛÒÏÌÉÓ ÚÅÀÅÉËÈÀÍ ÄÒÈÀÃ

ËÄØÓÉÓ ÜÖØÖÒÈÌÀ...

                    ÌÀÙËÃÄÁÀ àÄÒÉ...

ÌÆÉÓ ÂÖËÆÄ ÝÏÝáÀË ÓÖËÉÊÏÓ ÅáÄÃÀÅ,

ÌÓÏ×ËÉÏÝ ÌáÏËÏà "ÓÖËÉÊÏÓ"

                                               ÌÙÄÒÉÓ.

Hosted by uCoz