ÂÀÍÈÉÀÃÉ

ÀÊÀÊÉ ßÄÒÄÈÄËÉ

ÌÈÀßÌÉÍÃÀ ÜÀ×ÉØÒÄÁÖËÀ,

ÛÄäÚÖÒÄÁÓ ÝÉÓÊÒÉÓ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÓÀ,

ÌÍÀÈÏÁÉ ÓáÉÅÄÁÓ ÌÀÙËÀ ä×ÄÍÓ

ÈÀÅÃÀÃÄÁÖËÉÓ ÓÀ×ËÀÅÓÀ.

ÃÀÃÖÌÄÁÖËÀ ÌÈÀßÌÉÍÃÀ,

ÉÓÌÄÍÓ ÃÖÃÖÍÓÀ ÌÔÊÅÒÉÓÀÓÀ:

ÌÃÉÍÀÒÄ ÍÀÍÀÓ ÖÌÙÄÒÉÓ

ÒÀÉÍÃÓÀ, ÖÒÜÓÀ ÌÔÒÉÓÀÓÀ...

ÌÈÀßÌÉÍÃÀ ÂÖËÛÉ ÉáÖÔÄÁÓ

ÓÀÛÅÉËÉÛÅÉËÏ ÓÀÌÀÒÄÓ,

ÌÀÌÀÃÀÅÉÈÓÀ ÀÅÄÃÒÄÁÓ,

ÀÁÀÒÄÁÓ ØÅÄÚÍÉÓ ÌÏÚÅÀÒÄÓ...

ÌÂÏÓÀÍÉ ÂÒÞÍÏÁÀÌÏÒÄÅÉÈ

ÈÅÀËÓ ÀÅËÄÁÓ ÀÒÄÌÀÒÄÓÀ

ÃÀ ÂÖËÉÓ-ÐÀÓÖáÓ ÍÀÒ_ÍÀÒÀÃ

ÖÌÙÄÒÉÓ ÔÖÒ×À ÌáÀÒÄÓÀ:

"ÝÀ-×ÉÒÖÆ, áÌÄËÄÈ-ÆÖÒÌÖáÔÏ,

ÜÄÌÏ ÓÀÌÛÏÁËÏ ÌáÀÒÄÏ,

ÓÍÄÖËÉ ÃÀÅÁÀÃÄÁÖËÅÀÒ,

ÌÊÖÒÍÀËÀÃ ÛÄÌÄÚÀÒÄÏ!

"ÅÄÒ ÀÅÉÔÀÍÄ ÏÁËÏÁÀ,

ÓÉÓáËÉÓ ÝÒÄÌËÄÁÉ ÅÙÅÀÒÄÏ,

ßÀÌÞËÉÀ ÓÖËÌÀ ÃÀ ÂÖËÌÀ,

ÛÄÍÓ ÍÀáÅÀÓ ÃÀÅÄÜØÀÒÄÏ.

"ßÉÍ ÌÏÌÄÂÄÁÀ ÙÉÌÉËÉÈ

ÛÄÍÉ ÌÆÄ, ÛÄÍÉ ÌÈÅÀÒÄÏ,

ÂÖÍÃÉ ÃÀ ÃÖÍÃÉ ÅÀÒÓÊÅËÀÅÉ,

ÌÏÊÀÛÊÀÛ-ÌÏÄËÅÀÒÄÏ.

"ÂÖËÛÉ É×ÄÈØÀ ÓÉÀÌÄÌ,

ÓÄÅÃÄÁÉ ÖÊÖÅÚÀÒÄÏ,

ÉÀ ÃÀ ÅÀÒÃÉ ÃÀÌàÊÍÀÒÉ

áÄËÀáËÀà ÂÀÌÉáÀÒÄÏ!

-         ÝÀ-×ÉÒÖÆ, áÌÄËÄÈ-ÆÖÒÌÖáÔÏ,

ÓÖËÉÓ ÜÀÌÃÂÌÄËÏ ÌáÀÒÄÏ,

ÛÄÍÉ ÅÀÒ ÛÄÍÈÅÉÓ ÌÏÅÊÅÃÄÁÉ,

ÛÄÍÆÄÃÅÄ ÌÂËÏÅÉÀÒÄÏ!

ÍÖÒÝ ÌÊÅÃÀÒÓ ÂÀÌßÉÒÀÅ, ÍÖÒÝ ÝÏÝáÀËÓ,

ÆÄ ÊÀËÈÀ ÃÀÌÀ×ÀÒÄÏ

ÃÀ, ÒÏÌ ÌÏÅÊÅÃÄÁÉ, ÂÀáÓÏÅÃÄÓ,

ÀÍÃÄÒÞÉ ÃÀÅÉÁÀÒÄÏ:

"ÃÄÃÀ-ÛÅÉËÏÁÀÌ, ÁÄÅÒÓ ÀÒ ÂÈáÏÅ

ÛÄÍÓ ÌÉßÀÓ ÌÉÌÀÁÀÒÄÏ,

ÝÀ-×ÉÒÖÆ, áÌÄËÄÈ-ÆÖÒÌÖáÔÏ,

ÜÄÌÏ ÓÀÌÛÏÁËÏ ÌáÀÒÄÏ".

Hosted by uCoz