лхюълимцис лотитекдажки вдрцоадаицюм миюыеюрс ьеишю цю шкюли эюлоДьомцю, юмюбеиюмдацю ьжэдас цю лодцмдас. сюйлюриси изо ьюрс лчкюерюц лодьмию врхдаи, рол хаикисши шджчкдадки Ацдаоцю бюекю. ьюрс лтерис йориюмтдки лоДьомцю лхюълимцис вдрцоадаицюм. иби зоедкхеис Ариойи лхис сюАих изо бюлоАютжки.

      лхюълимцюфд бюсдирмдиаис лсжредкхю рищАеи люрхкющ цици изо, любрюл зедкюс роци шддчко щищюао аикийс шдсЮидаоцю┘  цю юи, бюцюъзцю лхюълимцис фдбюми эюдздмдаимюх АюкАис сюлсюАжрши, любрюл робор, рю сюшжюкдаих жмцю юсжкиземдм лхюфд?! илочрюедацю  йи щищюао вдрцоафд трюмспорти?!

      пиредки цю жчедкдси бфю лхис вдрцоафд бюйеюкжки аикийию. иби сюхюедс иыдас цыдеюмцдки лхюълимцис пюмхдомис дфоцюм цю лхюерцдаю пкютофд. пюмхдоми йи ьюкюьс адсийисю цю лхюълимцис ьжэдаих жйюеширцдаю. дс бфдаи сютрюмпортою, ризис ьеихюю лойиръзкжки цю сюйлюоц цюьюмдажкию.

      фдбюмфд юлюеюки аикийи 1817 ъдкс  бдмдрюк дрлокоеис арчюмдаих йюейюсиис аютюкиомис Цюрисйющдас Цдр люлюцюеихис дйкдсиюлцд бюжзеюмиюх, шдлцдб йи пкютолцд бюжбрчдкдаиюх. аикийлю пиредки лмишемдкоеюми рдйомстржьщию 1897 ъдкс бюмищюцю.

      аикийи, люрхюкию, щищюаою, любрюл   иь бюекю чюкфд  шхюладЮцюеию, - юцюлиюми хихьос цюажржк тздши лиийекдес бфюс юцбик-юцбик бюцюсюфдци лодцмдаию люъзоаики. цюцблжкию Аис брчдки сйюлдаи.

     лд-19 сюжйжмис лиъжржкши хихо-орокю хаикисдклю бюадцю лхюълимцис "юбюрюйис шдчдмю цю фювАжкис  иь бютюрдаю. соецюбрдалю ьдивис лозеюржкхюхеис сюлитиймодаи бююшдмдс, юибо ъзкис юефищ, ролдкищ лхюълимцис лоаимюцрдх лАокоц бюмхиюцфд, ори сююхих юъецицю ъзюкс. едцро ъзюки шюжрюц изицдаоцю. люлюцюеихис дкдсиис дфоши бюлозеюмик ъзюрос ъзюкфдщ риби ицбю, - лдфоадки ьжэдаицюм едцродаих юлоциоцмдм лоаимюцрддаи цю сююхоаих дкоцдаоцмдм хюеиюмх рибс.

      дрхюцдрхи  сюшжюкдаюс илАюмюц сюлхо - сюаюбиро рйимибфю - "вжмийжкиори " ъюрлоюцбдмцю. FUNIS - кюхимжри ситзеюю цю мишмюес аюбирс. юсдхи бфдаи ъюрлютдаих бюДзюецюх лсовкиюс лрюеюк ьедзюмюши цю цици попжкюроаих сюрбдакоацю.

      бюлоэмцю сюьлис лохюедщ - хаикисис "йомйис цирдьтори, адкбидки имяимдри юквомс йюспюрис чд роаи.

    дс изо 1896 ъдкс.

    юквомс роаи адкбиис юмомилжри   сюфобюцодаис  сюАдких   лоьлдцдацю. люм хюеиси бюцюъзедтикдаю ьюкюьис хеихллюрхедкоаюс бюющмо цю вжмийжкорис бюзеюмис мдаюрхею ихАоею. локюпюрюйдаюл сюл ъдкиъюцс бюстюмю. 1899 ъкис 14   иемисс юквомс роаил цюсюажхдажки лоАсдмдаихи аюрюхи лиюрхею ьюкюьис бюлбдоаюс. ихАоецю вжмийжкорис юшдмдаис  мдаюрхеюсю цю дрлощцюАжхъкиюм йомщдсиюс, цюхьлжки цроис бюсекис шдлцдб бфю жсюсзицкоц ьюкюьис сюйжхрдаюши бюцюеицоцю.  ю. роаи еюкцдажкдаюс иыдацю лхюълимцюфд юдзеюмю ъзюки, лодъзо аюыи, юдшдмдаимю сюфювАжко хдютри, вюмэютжри цю сАею.

      ьюкюьис хеихллюрхедкоаюл 1900 ъкис 24 июмеюрс юквомс роаис мдаю цюрхо, цюдъзо вжмийжкорис лшдмдакоаю. иекисши йюейюсиис  лхюеюрлюрхдадклю цююлтйищю ьюкюьис  бюлбдоаисю цю имяимдр ю. роаис шорис цюцдажки Адкшдйржкдаю, ролдкищ ихеюкисъимдацю вжмийжкорис лшдмдакоаис  цюлхюердаис шдлцдб бфис хеихллюрхедкоаисюхеис бюцющдлюс. мюеюрюжцдеи изо лхюълимцюфд хдютрис юшдмдаю, бюмюхдаис, ъзюкбюзеюмикоаисю цю йоЦрюлцд дкдьтромжки трюлеюис  бюзеюмю.  роборщ йи Адкшдйржкдаю  бюворлцю, адкбидклю сюьлосюмлю лиъю  лхюълимцюфд мюйедхдаюц цюДзо цю шджцбю юбюрюйдаис сюАих лис бюзицеюс. вжмийжкорис лшдмдакоаис бюЮиюмжрдаюл лхюълимцис -"юбюрюйдаис" лвкоадкдаи бююмюъздмю, юыичрю йицдщ сюэиеюри. лцболюрдоаис бюмъеюедаис хюеицюм ющикдаис лифмих, ю. роаил  сюлхо-сюаюбиро рйимибфис лшдмдакоаю цюиъзо.

       вжмийжкорис лшдмдакоаю вюьтижрюц, 1903 ъкис сдьтдладрши цюиъзо цю эьюри тдлпих ъюрилюрхю. 1905 ъкис вжмийжкорис лшдмдакоаю цюлхюерцю цю бфис лжшюоаю цюиъзо.

      вжмийжкорис ьедцю сюцбжри ьюкюьхюм юр изо цюйюеширдажки трюмспортих, рющ бюрйеджк цюарйокдаюс ьлмицю лбфюердаих юАюки бфис жфржмедкзовюши. сюЮиро изо Адклисюъецоли цю лосюАдрАдадки трюмспортих ьюкюьис щдмтртюм цюйюеширдаю. юсдх сюшжюкдаюс юлАюмюц лАокоц  дкдьтротрюлеюи ъюрлоюцбдмцю. вжмийжкорис сюфобюцодаюл 1905 ъкис июмеюрши ъимюцюцдаих лилюрхю ьюкюьис бюлбдоаюс вжмийжкорис ьедцю сюцбжрицюм дрдемис лодцмюлцд бюдзеюмюх  дкдьтротрюлеюи. бюлбдоаюл ъимюцюцдаю лоиъомю цю вжмийжкорис сюфобюцодаюс лиси бюзеюмис жвкдаю  цюрхо.

      1905 ъкис 27 люртши, цикис 10 сюхфд, вжмийжкорис сюцбжрдаи, лхдки трюсю еюрц-зеюеикдаихю цю ржсдхис дроемжки црошдаих изо лорхжки. иь зедкювдрс сюфдило дквдри дцо.  иъздаоцю пюрюйкиси, ролдксющ дсърдаоцмдм вжмийжкорис бюлбдоаю, ьюкюьис ложрюеи цю ьюкюьис бюлбдоаис ъдердаи. сюфдило щюрдломиюкфд ситзею ъюрлохьею люлюцюеихис  дйкдсиис фдцюлАдцедклю лыецдклю м. люЮюрюшеиклю, ролдклющ люцкоаю бюцюжАюцю лшдмдакдас цю имищиютордас юсдхи йюрби сюьлис аоколцд лизеюмисюхеис. ьюкюьис хюелю щисвдри кдмти бюЮрю цю бфю бюАсмикюц  бюлоющАюцю.

        вжмийжкорис Аюфис сибрчд 501 лдтрию. иби дшедаю люрюцлъеюмд мючедаих цювюржк лхюълимцис вдрцоафд.  киюмцюбис цюАрис йжхАд 28-33 брюцжсию. Аоко рдксдас шорис люмчики 0,98  лдтри. хюецюпиредкюц еюбоми  сюли йжпдсюбюм шдцбдаоцю, хихоши 8 лбфюери дтдоцю. еюбомс Дьомцю ори аюьюми 24  лбфюерисюхеис. шдлцболши  дс ори аюьюмищ йжпдц бюцюйдхцю цю брчдки сйюлдаищ цюицбю. хиходжки еюбомис ъомю 250  вжхс-4000 йикобрюлс юыъдецю.  бфис шжю юцбикфд 70 лдтри сибрчис спдщиюкжри аюьюмию лоъзоаики. дс юцбики бюмйжхемикию  еюбомдаис бедрцис юсюекдкюц цю люс юсьщде аюьюмс жъоцдадм.  иь ори киюмцюбию цюбдажки.

        вжмийжкорис фдцю сюцбжри юбдажкию лхюълимцис йжктжрисю цю цюседмдаис пюрйис тдриториюфд, ьедцю сюцбжрис силюыкд фыеис цомицюм 400 лдтрию. сюцбжрдас шорис силюыкдхю сАеюоаю 260 лдтрюлцдю.

        лхълимцис лхис бюсюлъеюмдакюц шдиьлмю спдщиюкжри орбюмо, ролдксющ  сюхюедши эюжцбю съюкжки  юбромоли рошэими.

       1923 ъдкс цюиъзо лхюълимцис вдрцоадаис бюмюшдмиюмдаю. юь 75 цдсдтимюфд бюизеюмдс  ъзюксюшрдти юрАдаи, вюрхоаи мюйедхдаюц цюДзедс цю орлодаи бюхАюрдс.

       1934 ъкис 4 оьроладрс хаикисис сюьюкюьо сюаЮос  юылюсйолис прдфдцижлис сфцолюл лииыо бюцюъзедтикдаю  лхюълимцис вдрцоафд тзис бюшдмдаисю цю пкютофд йжктжрисю цю цюседмдаис пюрйис лоъзоаис хюоаюфд.

        лхюълимцис пкютофд лосюседмдакюц 1937 ъкис бюфювАжкфд цюиъзо бюмидри сююетолоаико бфис лшдмдакоаю. дс бфю йоЦрис бфицюм иыдацю бюмштодаюс цю оьрозюмюфд бюциоцю. бфю лхкиюмюц  лоюсвюктцю. иби дьспкоютющиюши шдеицю 1937 ъкис юбеистоши. бфис ориед лАюрдс цюрбжкию люрюцлъеюмд мючедаи, рющ бфюс  кюлюфи Адиемис идрс ючкдес.

      1938 ъкис юбеистоши лхюълимцис вдрцоафд юлюеюклю сющюквдАо амикийлющ бюмищюцю  йюпитюкжри рдйомстржьщию - бюбюмидрцю, йдхиклодъзо, бюйдхцю йиаддаи, цюицбю Аис сйюлдаи, бюмюхцю.

      1937-1938 ъкдаши лхюълимцис пкютофд цюирбю 40 юхюси ъиъеюими, вохкоеюми цю цдйорютижки Ад цю ажэьи - йдцюри, виЮеи, еюрцдаи, бдорбимдаи, Ддкиотропдаи цю сАею зеюеикхю ажэьдаи. пкютос сюлАрдх вдрцоафд бюшдмцю аюлажйис тдери. фдбюмфд юэьдвцю мютюАтюрис щиеи ъзкис шюцрдемдаи, лодъзо  щАрю спдщиюкжри аюьюми хаикисис пюморюлис сюлфдрюц.

       1938 ъкис юбеисто-сдьтдладрши спдщиюкжрлю йолисиюл  лхюълимцис йжктжрисю цю цюседмдаис пюрйис тдриторию шдюлоълю  цю цююцюстжрю лиси лфюцзовмю.

      лхюълимцис йжктжрисю цю цюседмдаис пюрйис тдриторию 116 Ддьтюрфдю бюцюЮилжки. юь сжк 300 юхюси  ъиъеоеюми, вохкоеюми  цю цдйорютижки Ад цю ажэьию цюрбжки.

     1957 ъкис 1 июмерицюм лъзоарши эюцбю пюрйис тдриториюфд юылюрхжки хаикисис сютдкдеифио юмчю, ролкис силюркд 180 лдтри изо. юьед  изо  60 йеюцрютжки лдтри вюрхоаис льомд тдкдеифиис пиредки стжцию.

     цдцюьюкюьис лосюАкдоаисю цю цюседмдадк тжристхю рищАеис бюцицдаюл бюлоиъеию лхюълимцюфд юлсекдкхю  мюйюцис фрцю, юрсдажки сютрюмспорто сюшжюкдаю - вжмийжкори жйед едыюр юйлюзовикдацю  цюлседмдадкхю сжреикс. сюЮиро бюАцю  юАюки сютрюмспорто сюшжюкдаих лхюълимцюсхюм ьюкюьис щдмтрис цюйюеширдаю. юлЦдрюц бюцюъзцю юрю сюлхо- сюаюбиро, юрюлдц сюДюдро - сюаюбиро сюлбфюеро бфис бюзеюмю. лиси лшдмдакоаю 1958 ъкис цюсюъзисши хаикисис 1500 ъкис ижаикдсхюм цюйюеширдаих цюиъздс.  продьтис юеторию - л. ьдажкючд, юрьитдьтори йи - й. эАдичд зовикю. сюаюбиро бфюфд ори еюбоми лочрюоацю цю хиходжки 30 юцюлиюмс итдецю. сюцбжрицюм сюцбжрюмцд лисекюс 6 ъжхи сЮирцдаоцю. сюрдксо  аюбирис циюлдтри 45 ликилдтрию.

    ьедцю сюцбжрис шдмоаю орибимюкжр стикшию бюцюъзедтики. юь йиаддаис мющекюц лоъзоаикию пюмцжсдаи. лжшюоас кивтищ. сюДюдро - сюаюбиро бфю ржсхюедкис лодцюми - лхюълимцю дьспкоютющиюши шдеицю 1958 ъкис оьтоладрши.

    адкбидкдаис лидр юшдмдажклю вжмийжкорлю   лд-20  сюжйжмис лиЦмюфд бюмищюцю йютюстровю:  аюбири бюъзцю цю дрх-дрхи еюбоми рдксдафд юрмюАжки сиэьюрих цюборцю. люсши жщАодкдаи исАцмдм.  трюбдцию лсАедрпких цюсржкцю. люс шдлцдб рйимибфю-вжмийжкори юыюр вжмьщиомирдас. юл имщицдмтюлцд рюлоцдмилд ъких юцрд юсдхиед трюбдцию сюДюдро- сюаюбиро бфюфдщ цютриюкцю. хаикисдкдас юАсоех, робор эюлоъзцю сюДюдро еюбоми, лбфюердаи сюАкдаис сюАжрюедафд дщдлоцмдм┘ люшим лсАедрпки бющикдаих лдти  изо.

 

Hosted by uCoz