×ÉØÒÍÉ ÌÈÀßÌÉÍÃÀÓÈÀÍ

ÉÒÀÊËÉ ÀÁÀÛÉÞÄ

ÌÄ ÈÀÅÆÄ ÂÀÃÄØ,

ÒÏÝÀ ÌÄÓÀÌÄÃ

ÛÄÍÉ ÝÉÓ ×ÄÒÉÈ ÛÄÍ ÊÅËÀÅ ÄßÀÌÄ,

ÒÏÝÀ ÊÅËÀÅ ÝÒÄÌËÉÈ ÉÍÀÌÄ ÌÔÊÅÀÒÈÀÍ,

ÒÏÝÀ ÂÀÛËÉËÈÀ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÌÊËÀÅÈÀ

ÆÄà ÃÀÂÀ×ÀÒÄÓ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÊÀËÈÀ

ÃÀ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÂÀÌÏÂÄÓÀËÌÄÈ.

ÒÀ ÄÒØÅÀ ÌÀ ÛÄÍÓ ÓÉÝÏÝáËÉÓ ßÚÖÒÅÉËÓ?

ÒÏÌ ÀÈÀÓ ÊÉÈáÅÉÈ,

                             ÒÏÌ ÀÈÀÓ ßÚËÖËÉÈ

ÊÅËÀÅ ÀÌÏáÄÈØÄ ØÅÄÓÊÍÄËÉÓ ÊÀÒÉ,

ÒÏÌ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË

                            ÌÀ ÖÊÅÃÀÅ ×ÄÓÅÈÀ

ÄáÉËÀÈ ËÖÒãÉ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÆÄÝÀ,

ÒÏÌ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÂÄáÉËÀ ÌÔÊÅÀÒÉ.

 

ÌÄ ÈÀÅÆÄ ÂÀÃÄØ...

ÃÀ ÃÉÃáÀÍÓ, ÃÉÃáÀÍÓ

ÅÃÄÅÃÉ ÉÌ ØÀÒÈÖË,

                       ÞÅÄË   ØÀÒÈÖË ÊÉÈáÅÀÓ, -

ÅÊÉÈáÀÅÃÉ ÈÁÉËÉÓÓ,

                        ÅÊÉÈáÀÅÃÉ ÌÝáÄÈÀÓ,

ÅÊÉÈáÀÅÃÉ ÌÃÖÌÀÒ ÌÔÊÅÀÒÓÀ ÃÀ ÀÒÀÂÅÓ:

ÓÀà ÓÞÉÍÀÅÓ ÜÅÄÍÉ ßÉÍÀÐÒÉÓ ÝáÄÃÀÒÓ,

ÒÏÌÄËÓÀÝ ÄÒÈÉ ÓÀ×ËÀÅÉÝ ÀÒ ÀØÅÓ?

ÌÄÒÄ ÌÄ ÂÀÅÚÄÅ

ÝÄÝáËÉÀÍ ÓÀÌáÒÄÈÓ,

ÌÉÓ ÖÊÅÃÀÅ ÂÆÀ-ÊÅÀËÓ,

                ÌÉÓ ÖÊÅÃÀÅ ÓÀáÄËÓ

ÃÀ ÒÏÝÀ ÙÄËÅÉÈ

                ÌÄ ÂÀÍÅËÄ ÝáÒÀ ÌÈÀ

ÔÉÁÄÒÉÀÃÉÓ ÖßÌÉÍÃÄÓ ßÚÀËÈÀÍ,

ÆÙÀÐÒÄÁÉÓ ÌáÀÒÄÓ,

                ÓÉÆÌÒÄÁÉÓ ÌáÀÒÄÓ

ÌÉÅÀÃÄØ ÈÄÔÒÉ ÁÄÈËÄÌÉÓ ÊÀÒÄÁÓ

ÃÀ ÛÄÅÃÄØ, ÛÄÅÃÄØ...

ÃÀ ÌÄÒÄ ÄÒÈáÀÍÓ

ÌÄ ØÅÄÁÆÄ ÅÊÒÄÁÃÉ

                 ÌÉÓ ÂÖËÉÓ ×ÄÈØÅÀÓ;

áÀÌÃÀ ÉÌ ÝÉÓÈÅÉÓ ÃÀÌÄÂÃÏ ÚÖÒÉ

ÅÂÒÞÍÏÁÃÉ ÌÉÓ ÖÊÅÃÀÅ ÓÉÝÏÝáËÉÓ ßÚÖÒÅÉËÓ,

ÅÂÒÞÍÏÁÃÉ ÌÉÓ ËÏÝÅÄÁÓ,

                 ÌÉÓ ÃÀÌßÅÄË ßÚÄÅËÀÓ,

ÅÂÒÞÍÏÁÃÉ ÜÄÍÓ ×ÄáØÅÄÛ ØÅÄÓÊÍÄËÉÓ ÒÚÄÅÀÓ.

ÌÀÂÒÀÌ ÓÀÍÀÙÅËÏÃ,

ÓÀÃÀÒÃÏÃ,

ÓÄÅÃÀÃ

ÌÄ ÐÀËÄÓÔÉÍÀÌ ÀÒ ÌÀÒÂÏ ÁÄÃÀÃ

ÂÀÌÄÙÏ ÌÉÓÈÅÉÓ ØÅÄÓÊÍÄËÉÓ ÊÀÒÉ

ÒÏÌ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË

                  ÌÉÓ ÖÊÅÃÀÅ ×ÄÓÅÓÀÝ

ÄáÉËÀ ËÖÒãÉ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÆÄÝÀ,

ÒÏÌ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÄáÉËÀ ÌÔÊÅÀÒÉ.

ÌÄ ÌÉÅÃÄÅ ÛÄÌÃÄÂ

ÉÌ ÃÀÌßÅÀÒ ÓÖÒÅÉËÓ,

ÏÃÄÓÙÀÝ ÂÖËÛÉ ÀÍÈÄÁÖËÓ ÓÀÍÈËÀÃ,

ÉÌ ÂÀÌØÒÀË ÉÌÄÃÓ,

                ÉÌ ÃÀáÒÉË À×ÒÀÓ...

ÃÀ ÉÌÀÅ ÓÄÅÃÉÈ, ÃÀ ÉÌÀÅ ßÚËÖËÉÈ

ÊÅËÀÅ ÄÞÄÁÓ ÈÅÀËÉ,

                   ÊÅËÀÅ ÄÞÄÁÓ ÓÖËÉ

ÖÓÀ×ËÀÅÏÁÀà ØÝÄÖË ÌÉÓ ÓÀ×ËÀÅÓ.

 

ÌÄ ÈÀÅÆÄ ÂÀÃÄØ,

ÒÏÝÀ ÌÄÓÀÌÄÃ

ÛÄÍÉ ÝÉÓ ×ÄÒÉÈ

              ÛÄÍ ÊÅËÀÅ ÄßÀÌÄ,

ÒÏÝÀ ÊÅËÀÅ ÝÒÄÌËÉÈ ÉßÀÌÄ ÌÔÊÅÀÒÈÀÍ,

ÒÏÝÀ ÂÀÛËÉËÈÀ ÈÁÉËÉÓÉÓ ÌÊËÀÅÈÀ

ÆÄà ÃÀÂÀ×ÀÒÄÓ ÌÈÀßÌÉÍÃÉÓ ÊÀËÈÀ

ÃÀ ÊÉÃÄÅ ÄÒÈáÄË ÂÀÌÏÂÄÓÀËÌÄÈ.

 

Hosted by uCoz